Strand-Bulletinen

Lördag 16 mars 2024
Strand-Bulletinen ges ut av Strandbadens Byaförening. 

Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.

www.strandbaden.info • info@strandbaden.infoVåren 2024! 

Strandstädning 

Medverka gärna på strandstädning med efterföljande korvgrillning lördagen den 6 april kl 10-12. Ju fler vi är desto lättare är det och roligare blir det. Vi samlas vid campingen längst ner på Strömstadsgatan. Där har vi också den avslutande korvgrillningen.  

Årsmöte 

Välkommen till årsmöte söndagen den 7 april kl 13-15 i fd kyrkan Örestrand. Som vanligt är detta väl förberett. Valberedningen föreslår nyval av ordförande på ett år Sanna Lindberg, nyval av sekreterare på två år Petrus Hägne och ledamot på ett år Sebastian Tordelius. Carl Hellberg, Kristina Hesselmark och Bengt Arvidsson lämnar över till nya krafter. Valberedningen föreslår att övriga styrelseledamöter och revisorerna omväljs. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2025 höjs från 100 till 150 kronor per hushåll. Avgiften har varit oförändrad i 15 år. En höjning är inte nödvändig, men ger ökade möjligheter att klara kostnader vid olika aktiviteter. Oavsett det ekonomiska är ett högt medlemsantal viktigt. Ju fler medlemmar desto starkare är byaföreningens röst i kontakter och dialog med kommun, myndigheter och organisationer. Direkt efter mötet ger vi plats åt företrädare för Lyckos att berätta om det kommande bostadsområdet på fd handelsträdgården. Därefter kommer företrädare för kommunen att berätta om de långsiktiga planerna för anläggningarna Örestrand och Margreteberg. Vi avslutar med fika.   

Strandfodring 

I mitten av februari genomförde kommunen en strandfodring med 2.500 kubikmeter sand på stranden mellan Lysekilsgatan och Strömstadsgatan. Avsikten är att detta ska minska risken för erosionsskador på känsliga värden och områden.  

Örestrand och Margreteberg

Båda anläggningarna ägs av kommunen. På lång sikt är kommunens ambition att båda anläggningarna ska användas för turistverksamhet. Det är inte heller avsikten att anläggningarna ska ägas och drivas av kommunen. På årsmötet 7 april får vi höra mer om denna fråga. Alla strandbadenbor får då också en chans att tycka till.  

De senaste åren har Joachim Lindell genom Destination Strandbaden drivit hotell och camping på Örestrand.

Restaurangen har stått outnyttjad. Upphandlingen gällande all verksamhet på Örestrand från januari 2024 lockade tre anbud. Vinnande anbud blev Starild AB. Bolaget drivs och ägs av Anders och Christina Cumtell från Strandbaden. Båda har stor erfarenhet av hotell- och restaurangbranschen. Upphandlingen är överklagad till Förvaltningsrätten. Ett avgörande förväntas till mitten av mars med risk att ärendet tas vidare till Kammarrätten. I avvaktan på avgörande ligger all verksamhet nere.  

NSR återvinningsanläggning

NSRs har fått avslag på sin ansökan om fortsatt och utvidgad verksamhet. NSR förbereder nu en ny ansökan med samråd i vår. Företrädare för byaföreningen har varit i dialog med NSR. Vi vill arbeta konstruktivt. Vi var vid mötet tydliga med att vi inte vill ha utsläpp av lakvatten i havet via Margretebergsbäcken, att vi inte vill ha ett utökat mottagande och lagring av industriellt avfall samt att vi inte vill att det skapas industriell verksamhet för handhavande av avfall.  

Probiostålanläggning 

Inom Höganäsbolagets industriområde har i flera år skett stora satsningar på att anlägga en probiostålanläggning med avsikt att ersätta dagens försörjning med fossil naturgas och processkol med förnyelsebara alternativ. Ansökan om miljötillstånd är inlämnat till Mark- och Miljödomstolen. De oroliga synpunkter avseende befarade störningar i form av lukt, buller och utsläpp till luft av vissa ämnen, som byaföreningen framförde i samband med samrådsprocessen i slutet av 2022 är beaktade och hanterade.   

Kommande aktiviteter

Loppis planeras till söndagen den 19 maj vid Stationstorget. Ett bra tillfälle för strandbadenbor att sälja saker som man inte själv behöver längre, men som kan uppskattas av andra. Midsommarafton fredagen den 21 juni blir det sedvanligt midsommarfirande på Lärkan. Sommarträff blir det lördagen den 3 augusti på eftermiddagen. Julmarknad planeras till söndagen den 24 november.   

Medlemsavgift 2024 

För er som ännu inte betalat avgiften på 100 kronor – gör det gärna nu!   

Calle, Carl R Hellberg, Ordf Strandbadens Byaförening 


Verksamhetsberättelse 2023

Antalet betalande medlemmar 2023 uppgick till 287. Därtill kommer två hedersmedlemmar. Målet är att 70% (ca 330) av Strandbadens hushåll är medlemmar. Målet uppnåddes 2022, men gör det inte längre. En förklaring till nedgången kan vara att byaföreningen inte längre erbjuder treårigt elavtal som kräver medlemskap. En annan förklaring kan vara att påminnelsearbetet inte varit tillräckligt. Ett viktigt skäl till ett högt medlemsantal är att ju fler medlemmar desto starkare är byaföreningens röst i kontakter och dialog med kommunen, myndigheter och organisationer. 

Strandstädning skedde lördagen den 1 april av drygt 40 flitiga strandbadenbor i olika åldrar. Kommunen bidrog med städverktyg och soppåsar samt bortforsling av allt uppsamlat skräp. HD kom och intervjuade några av strandstädarna. Strandstädningen avslutades med korvgrillning. Den årliga strandstädningen underlättas av att många idkar strandstädning året om. 

Årsmöte hölls söndagen den 2 april. På årsmötet var 48 av föreningens hushåll representerade genom ett 60 tal personer. Karl-Axel Barkentin var mötesordförande. Bokslutet fastställdes och styrelsen gavs ansvarsfrihet. Monica Berg avtackades efter att ha varit kassör i 10 år. Kristian Pahlmark valdes till ny kassör. Styrelsen i övrigt och revisorerna omvaldes.

Direkt efter själva årsmötet blev det information och diskussion om aktuella och angelägna strandbadenfrågor. Vi pratade om ny och gammal väg 111, bussförbindelser, NSR, Probiostålanläggning, Örestrand och Margreteberg, naturområdet utmed kusten samt elavtalet. Ragnar Falck delade ut en ny skrift i den populära serien ”Det gamla Strandbaden” denna gång med fokus på Lönnskog. Byaföreningen bjöd på fika. 

Midsommarfirande skedde traditionsenligt på Lärkängen midsommarafton. Jerry Melliander och Per Telg ansvarade för blomstervagn och resning av midsommarstången. Eva Almér svarade för sång och musik. Stina Blad ledde raketen. Föräldrar tog hand om lekar och tävlingar för barnen. Radio P4 Malmöhus var på förmiddagen på plats med ett reportage och samtal med Eva Almér. 

Julmarknaden söndagen den 26 november blev en succé med ca 26 utställare och mer än 400 besökare. Årets julmarknad var förlagd till Stationstorget och vädret var perfekt. Eva Almér svarade för julsång av hög klass. Jultomten hjälpte barnen att skriva önskelistor. Förutom jultomten lockades barnen främst av fiskdamm och ponnyridning. 

Sommarträff hölls lördagen den 5 augusti. Magnus Jarlöv inledde med en liten föreställning för alla följt av cirkusskola för barnen. Linnea utförde med snabb och säker hand ansiktsmålningar. Ett 30-tal barn var med på dessa uppskattade barnaktiviteter. Ett 70-tal vuxna var samtidigt engagerade i information och diskussion om angelägna strandbadenfrågor tillsammans med kommunalrådet Johan Ingvarson. Fyra frågor hade valts ut: NSR Återvinningsanläggning, väg 111, naturområdet från Örestrand till Margretebergs Strand samt framtiden för Örestrand och Margreteberg. 

Bostadsbyggande på fd handelsträdgården har varit på gång i flera år. Samhällsbyggnadsförvaltningen vid Höganäs kommun har nu upprättat ett förslag till detaljplan. Detaljplanens syfte är enligt kommunen att skapa möjlighet till uppförande av ett nytt bostadsområde med blandad typologi av friliggande villor samt radhus och flerbostadshus. Syftet är även att genom gång- och cykelvägen binda samman planområdet i norrgående riktning med noder såsom busshållplats, skola, förskola och centrum.

Byaföreningen lämnade i augusti följande synpunkter på det nu presenterade förslaget: att en ny sträckning av väg 111 utanför Strandbaden och Nyhamnsläge är nödvändig, då den nuvarande vägen inte har vare sig kapacitet eller är anpassad för ökad trafik; att man inte tagit tillräcklig hänsyn till den ökade trafikmängden till och från planområdet; att in- och utfarten från planområdet inte är genomtänkt; att en förutsättning för genomförandet av planen är att gång- och cykelöverfarter över väg 111 anordnas; att gång- och cykelväg anläggs öster om väg 111 från Dannevangsområdet till Nyhamnsläge; att vid planeringen av bilparkering inom det tänkta bostadsområdet är det viktigt att man beaktar att det inte finns någorlunda närliggande alternativa parkerings-möjligheter samt att det är viktigt att utformningen anpassas till Strandbaden med dess natur, grönska och byggnadsstil och att närboendes synpunkter beaktas. 

Trafiksituationen på väg 111 är farlig med svåra anslutningar och övergångar. Trafiken är omfattande och hastigheten är hög. Byaföreningen har fortsatt agerat i frågan och påtalat behovet av en ny väg öster om Strandbaden och Nyhamnsläge samt att det i avvakatan på en ny sträckning är nödvändigt med förbättringar av nuvarande väg. Kommunens försök att bearbeta delsTrafikverket, dels de styrande på regional nivå har hittills varit utan framgång.  

Bussresor mellan Strandbaden och Helsingborg kan ibland ta uppemot en och en halv timme, där nästan en timme är till för väntan i Höganäs. Byaföreningen har under 2023 på olika sätt arbetet med frågan. Vi vill ha tätare avgångstider och kortare restid.  

NSR fick i juni av Mark- och Miljööverdomstolen avslag på sin ansökan om fortsatt och utvidgad verksamhet vid återvinningsanläggningen. Domstolen ansåg att det av NSR åberopade underlaget rörande miljöeffekterna var alltför begränsat och otillräckligt för att kunna läggas till grund för en ändamålsenlig prövning. Högsta domstolen beslutade i november att inte ta upp ärendet. Byaföreningen har uppmanat kommunen och övriga byaföreningar i kommunen att engagera sig i frågan. Främst har vi tryckt på det orimliga i att kraftigt utöka mottagande och lagring av industriellt avfall samt utsläpp av lakvatten i havet via Margretebergsbäcken. Troligen kommer NSR att göra en ny ansökan under 2024 med samråd första kvartalet. Byaföreningen har till NSR meddelat att vi är beredda att medverka i dialog om ärendet även före kommande samråd.

Inom Höganäsbolagets industriområde har i flera år skett stora satsningar på att anlägga en probiostålanläggning med avsikt att ersätta dagens försörjning med fossil naturgas och processkol med förnyelsebara alternativ. Inför ansökan om ändringstillstånd avseende miljöfarlig verksamhet har Höganäs Sweden AB skickat ut ett samrådsunderlag.

Ett antal boende i Strandbaden och byaföreningen framförde i november 2022 oroliga synpunkter avseende befarade störningar i form av lukt, buller och utsläpp till luft av vissa ämnen.

Först var avsikten att Höganäs AB skulle lämna in en miljötillståndsansökan i slutet av maj 2023. Det senaste beskedet är att ansökan ska ske vid årsskiftet 2023/24. 

Båda anläggningarna Örestrand och Margreteberg ägs av kommunen. De senaste åren har Joachim Lindell genom Destination Strandbaden drivit hotell och camping på Örestrand. Restaurangen har under 2023 stått outnyttjad. Nu är kommunens upphandling klar gällande Örestrand. Upphandlingen avser hela anläggningen. Den gäller från 1 januari med övertagande under första kvartalet 2024. Det inkom 3 anbud. Vinnande anbud är Starild AB. Bolaget drivs och ägs av Anders och Christina Cumtell. Anders och Christina bor i Strandbaden. De har båda stor erfarenhet av hotell- och restaurangbranschen i olika befattningar. Det beslutet är överklagat till Förvaltningsrätten. På lång sikt är kommunens ambition att båda anläggningarna ska användas för turistverksamhet. Det är inte heller avsikten att anläggningarna ska ägas och drivas av kommunen. Kommunens planeringsarbete med hotell mm i Höganäs hamn är i slutfasen. Därmed är det dags för kommunen att ta tag i frågan om framtiden för Örestrand och Margreteberg. Byaföreningen ser positivt på detta och kommer att bevaka ärendet. 

Byaföreningen i flera år verkat för att naturområdet utmed kusten mellan Örestrand och Margretebergs Strand ska ges ett kommunalt naturvårdsförfarande. Detta bör vara klart inom ett par år.  

Kommunen planerar att genomföra småskalig strandfodring utmed kusten väster om Strandbaden. Strandfodring är en kustskyddsmetod som innebär att sand aktivt tillförs en strandsträcka, för att öka mängden sand i det kustnära vattenområdet. Fodringen gör inte att erosionen upphör, men en buffert av sand tillförs så att risken för skador på känsliga värden och områden blir mindre. Den tillförda sanden ska läggas ut på stranden mellan Lysekilsgatan och Strömstadsgatan. Boendedialog hölls i september, men då var tanken att strandfodringen skulle ske väster om Trollskogen. Kommunen har i slutet av november gjort ansökan till länsstyrelsen. Byaföreningen har i denna fråga främst agerat för informationsspridning till alla berörda. 

Under sommaren fick ett antal fastighetsägare sina källare översvämmade med vatten. Byaföreningen har av kommunen fått information om hur man hanterar dessa problem och i samråd med varje enskild fastighetsägare klarar ut ansvars- och försäkringsfrågor samt vem som ska göra vad. Med tanke på att ett antal närliggande fastigheter på och i närheten av Bärnstensgatan drabbats, kommer kommunen låta göra en särskild utredning av detta. 

Strandbadens egen flagga är nästan alltid hissad på Stationstorget. Vid speciella tillfällen hissas den svenska flaggan. Strandbadenflaggan finns att köpa för medlemmar. Flaggan finns även som fasadflagga och bordsflagga. 

Inför 2023 erbjöds alla medlemmar ett nytt el-ramavtal, som ersätter det tidigare treåriga avtalet med Dalakraft. Det nya el-ramavtalet ”Dala Elfond” är till följd av marknadens mycket osäkra läge mer kortsiktigt. Janne Jurkiewicz har under året ingått i en för kommunens byaföreningar gemensam elgrupp, som följt marknadens utveckling och förmedlat vidare denna information. 

Strand-Bulletinen har i den tryckta versionen kommit ut fyra gånger under året. Den har delats ut till alla brevlådor i Strandbaden. Strand-Bulletinen med aktualiteter och påminnelser har skickats ut sju gånger i en digital version till ca 700 adresser. 

Föreningen har en fungerande hemsidawww.strandbaden.info där Strand-Bulletinen och information om aktiviteter och händelser i Strandbaden läggs ut.  Eva Almér är administratör av byaföreningens Facebooksida

Medlemsavgiften har för året varit 100 kr. Vid årets början uppgick eget kapital till 101.900 kr. Årets resultat visar en förlust på 43.469 kr. Styrelsens mål är att resultatet årligen ska ligga kring noll med tillfälliga upp- och nedgångar. Årets resultat påverkas av kostnader på knappt 25.000 kr för tryckning av skrifter i serien ”Det gamla Strandbaden”. Motsvarande kostnad uppgick förra året till 20.500 kr. Oförutsedda kostnader för hyra av tält uppgick till 8.800 kr. Avsikten var att kostnadsfritt låna tält, men det fungerade inte. Av övriga kostnader utgörs den största av tryckning av Strand-Bulletinen, som i stort sett täcks av annonsintäkter. Den näst största kostnadsposten avser utgifter i samband med de arrangemang föreningen genomför. Övriga kostnader avser webbhotell, domäner, program, försäkring och andra administrativa kostnader. Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 58.431 kr. Erhålls sökta bidrag för tryckning av ”Det gamla Strandbaden” återställs eget kapital till nivån vid årets början. Eget kapital har under den senaste tioårsperioden legat mellan 50.000 och drygt 100.000 kr. 

Styrelsen har sammanträtt 8 gånger under året. Det fortlöpande arbetet har i styrelsen skett bland annat över e-post. Styrelsen har under 2023 bestått av Carl Hellberg (ordförande), Jan Jurkiewicz, (vice ordförande), Kristian Pahlmark (kassör), Kristina Hesselmark (sekreterare), Bengt Arvidsson (ledamot), Thomas Hillmeus (ledamot), Pilar Synning (ledamot), Ragnar Falck (adjungerad) och Sanna Lindberg (adjungerad). 

Många har varit viktiga resurspersoner utanför styrelsen. Bland dessa kan nämnas Ragnar Falck och Marie Ingemansson (Strand-Bulletinen); Eva Almér, Jerry Melliander och Per Telg (midsommarfirande); Sanna Lindberg (julmarknad); Anders Rinaldo (IT-frågor) samt Stig Wiinberg och Jörgen Synning (miljöfrågor). Därtill kommer föreningens revisorer Bo Hallberg och Ann-Sofie Löhr samt valberedningen med Sanna Lindberg (sammankallande), Peter von Heidenstam och Jan-Erik Mattiasson.Bakluckeloppis i Strandbaden

Dags för vårstädning! Rensa källare, garderober och förråd och delta på bakluckeloppis söndagen den 19 maj kl 13-16!

Strandbadens byaförening anordnar bakluckeloppis söndagen den 19 maj kl 13-16 utmed cykelvägen/Perronggatan (parkeringen) vid stationstorget. Vi välkomnar er boende i Strandbaden att boka en plats. Ni anmäler er till Elisabeth Planander, elisabeth@planander.se Sista anmälningsdag 15 april.  

Det finns plats för 25 bilar. Först till kvarn att anmäla gäller.

Varmt välkomna!


Välkommen till årsmöte

Välkommen till årsmöte söndagen den 7 april kl 13-15 i fd kyrkan Örestrand. Som vanligt är detta väl förberett.

Valberedningen föreslår nyval av ordförande på ett år Sanna Lindberg, nyval av sekreterare på två år Petrus Hägne och ledamot på ett år Sebastian Tordelius. Carl Hellberg, Kristina Hesselmark och Bengt Arvidsson lämnar över till nya krafter.

Valberedningen föreslår att övriga styrelseledamöter och revisorerna omväljs.

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2025 höjs från 100 till 150 kronor per hushåll. Avgiften har varit oförändrad i 15 år. En höjning är inte nödvändig, men ger ökade möjligheter att klara kostnader vid olika aktiviteter. Oavsett det ekonomiska är ett högt medlemsantal viktigt. Ju fler medlemmar desto starkare är byaföreningens röst i kontakter och dialog med kommun, myndigheter och organisationer.

Direkt efter mötet ger vi plats åt företrädare för Lyckos att berätta om det kommande bostadsområdet på fd handelsträdgården. Därefter kommer företrädare för kommunen att berätta om de långsiktiga planerna för anläggningarna Örestrand och Margreteberg.

Vi avslutar med fika.   

Dagordning Årsmöte

Dagordning vid Årsmöte i Strandbadens Byaförening 

2024-04-07

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Upprättande av förteckning över de närvarande medlemmarna
 4. Val av två justerare som jämte mötets ordförande justerar mötets protokoll, inkl rösträkning 

 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10 Val av styrelse:

Jämna år väljs:
– ordförande på ett år 
– sekreterare på två år  
– en till tre ledamöter på ett år 

Udda år väljs:
– ordförande på ett år 
– vice ordförande på två år 
– kassör på två år  
– en till tre ledamöter på ett år  

11. Val av två revisorer
12. Val av valberedning som skall bestå av minst två medlemmar varav en skall vara sammankallande 
13. Fastställande av medlemsavgifter för 2025. Medlemsavgift för innevarande år är 100 kr/hushåll.
14. Motioner och övriga medlemsförslag lämnas skriftligen till någon i styrelsen senast två veckor före mötet.
15. Övriga ärenden
16. Mötet avslutas


Maritas Blomsterglädje

Strandstädning lördagen den 6 april

Som vanligt arrangerar Byaföreningen strandstädning lördagen den 6 april kl 10-12. 

Kom och hjälp till att plocka skräp på heden och vår fina strand inför badsäsongen! Vi ses nere på stranden vid Örestrand där utrustning finns. Vid dagens slut kl 12 bjuder vi på korv och har trevligt tillsammans.

Detta är ett utmärkt tillfälle för er som är nyinflyttade att träffa era nya Strandbadengrannar!

Välkomna!


Det gamla Strandbaden

SAKNAR DU NÅGOT NUMMER?
På årsmötet 7 april delar vi ut de återstående exemplaren gratis!

De tidigare utgivna numren av vår populära serie ”Det Gamla Strandbaden” börjar ta slut.
Nu får du en sista chans att hämta de exemplar du saknar.
På årsmötet 7 april delar vi ut de återstående exemplaren gratis till våra medlemmar.

Först till kvarn gäller!

NU BEHÖVER VI DITT STÖD!
Vi planerar att ge ut ytterligare tre nummer av Det Gamla Strandbaden och därefter ska innehållet i alla nummer sammanställas i en bok om Strandbadens Historia. De tio numren utgör viktiga grundstenar för arbetet med boken och redan nu får vi många synpunkter och rättelser till det kommande bokarbetet.

Vi har erhållit ett bidrag från Stiernstedt Kockenhus Kulturförening som täckt tryckkostnaden för de första numren. Nu ber vi om ett bidrag (stort eller litet) för att täcka återstående tryckkostnader. Allt annat arbete sker helt ideellt.

Strandbadens Byaförening har förskottsbetalat tidigare tryckningar vilket gör att föreningens resultat visar minus. Det har inte varit meningen att byaföreningen ska betala tryckkostnaderna ur egen kassa utan vi har förlitat oss på bidrag.

Nu ber vi dig som privatperson – eller om du har företag – att ge ett bidrag till tryckningen.

Alla bidragsgivare – oavsett belopp – kommer givetvis att bli omnämnda i skrifterna och i Strand-Bulletinen tillsammans med ett STORT TACK från Strandbadens Byaförening.

Lämna gärna ditt bidrag med Swish och uppge ”Gamla Strandbaden” och ditt namn/företag.

Har du frågor eller andra förslag är du välkommen att kontakta vår styrelse på info@strandbaden.info.

Vi tar tacksamt emot ditt bidrag till tryckningen av
Det Gamla Strandbaden!

Bankgiro
5559-7306

Swish
123-463 82 19

Uppge ”Gamla Strandbaden” och namn/företag

PS. Du vet väl att du kan läsa alla nummer
av Det Gamla Strandbaden digitalt
på www.strandbaden.info!


IBC

Har du gamla bilder från Slettvägen?

Just nu arbetar vi med nr 8 i serien Det Gamla Strandbaden som ska delas ut på Sommarträffen den 3 augusti. Detta nummer handlar om Norre fälad, dvs marken öster om Krapperupsvägen/väg 111

I skriften beskrivs bl a Horndahlska gården, den f d handelsträdgården, Nyrups gård och tillkomsten av bebyggelsen på Slettvägen/Krapperupsvägen. 

Har du berättelser eller bilder som du vill dela med dig av, är du välkommen att kontakta Ragnar Falck, ragnar.falck@icloud.com, tel 070-524 80 54. 


Lindes Bilverkstad

Strandbadens flagga

Gilla Strandbaden!

Nu är det dags att hissa Strandbadens egen flagga!

Bordsflagga 18 x 12 cm, 50 cm hög.
195 kr

Fasadflagga 117 x 70 cm med stång och metallfäste.
650 kr

Flagga 200 x 120 cm.
775 kr

Moms ingår. Skicka din beställning till:

info@strandbaden.info


Glaskedjan

Har du betalat medlemsavgiften?

Betalt medlemsavgift 2024?

Är du en av dem som fortfarande ännu inte betalt medlemsavgift för 2024? Gör det nu!

Avgiften är endast 100 kr per år och hushåll.

Om du är osäker på om du betalt, kollar vi det gärna. Skicka ett mejl till info@strandbaden.info så får du ett snabbt besked.

Bankgiro 5559-7306

Swish 123-463 82 19.

OBS att såväl swish-nummer som QR-kod är nya.

100 kronor - Vad får jag för pengarna?

Detta är en del av allt som Strandbadens Byaförening gjort under 2023:

 • Arbetat aktivt med "Grannar mot brott"
 • Informerat och lämnat synpunkter om nytt bostadsområde vid f d Handelsträdgården
 • Lämnat synpunkter på NSRs avfallsverksamhet
 • Arrangerat midsommarfirande
 • Arrangerat sommarträff med fokus på medlemmar i alla åldrar
 • Vi för kontinuerlig dialog om väg 111 med Kommunen och Trafikverket
 • Deltagit i byaföreningarnas förhandling om gemensamt elavtal
 • Lämnat synpunkter på Höganäs ABs Probiostålanläggning
 • Informerat om kommande strandfodring
 • Arrangerat Julmarknad
 • Organiserat strandstädning
 • Publicerat skrift nr 6 och 7 i serien "Det gamla Strandbaden" 
 • Publicerat tryckta utgåvor av Strand-Bulletinen samt den digitala Strand-Bulletinen

Dvs, vi engagerar oss i stort som smått, tex i viktiga frågor, gemenskap samt trivsel för oss boende i Strandbaden.


Dalakraft

Logo

REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO

Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.