Strand-Bulletinen

Söndag 17 december 2023
Strand-Bulletinen ges ut av Strandbadens Byaförening. 

Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.

www.strandbaden.info • info@strandbaden.infoFrån 2023 till 2024!

Lyckad julmarknad
Årets julmarknad på Stationstorget på eftermiddagen söndagen den 26 november blev en succé. Vädret var även i år helt på vår sida. Eva Almér svarade för julsång av hög klass. Jultomas och julbroder hjälpte barnen att skriva önskelistor till tomten. Såväl utställare och som besökare såg alla ut att trivas. Stort tack till alla som hjälpte till med att få allt att fungera under ledning av Sanna Lindberg, Pilar Synning och Kristina Hesselmark.

Julgran på rot
För sex år sedan lät kommunen göra en upprustning av Stationstorget. Invigningen av torget skedde genom att julgranen tändes för första gången i anslutning till det årets julmarknad. På vårt förslag planterades en gran som under julen ska fungera som julgran. Till en början har denna gran varit i minsta laget. Därför har kommunen fram till nu varje år tilldelat en julgran till Stationstorget. Granen på rot har nu växt till sig och har därför tagit över ansvaret som julgran på egen hand. 

Örestrand och Margreteberg
Båda anläggningarna ägs av kommunen. På lång sikt är kommunens ambition att båda anläggningarna ska användas för turistverksamhet. Det är inte heller avsikten att anläggningarna ska ägas och drivas av kommunen. På årsmötet 7 april får vi höra mer om denna fråga.

De senaste åren har Joachim Lindell genom Destination Strandbaden drivit hotell och camping på Örestrand. Restaurangen har under 2023 liksom året före stått outnyttjad. Nu är kommunens upphandling klar gällande Örestrand. Upphandlingen avser hela anläggningen. Den gäller från 1 januari med övertagande under första kvartalet 2024. Det inkom 3 anbud. Vinnande anbud är Starild AB. Bolaget drivs och ägs av Anders och Christina Cumtell. Anders och Christina bor i Strandbaden. De har båda stor erfarenhet av hotell- och restaurangbranschen i olika befattningar. Lycka till!

Byaråd
I början av november deltog jag i ”byaråd” i Jonstorp. Ett byaråd består av representanter för kommunens byaföreningar och representanter för kommunen. Totalt var vi drygt 30 personer på plats. Agendan för mötet sätts av byaföreningarna vid ett förmöte. Från Strandbaden såg jag till att bl a frågor med fokus på vägar, busslinjer, NSRs återvinningsanläggning och översvämmade källare fanns med. Dessa fyra punkter behandlas nedan.

Väg 111
Trafiksituationen är farlig med svåra anslutningar och övergångar. Trafiken är omfattande och hastigheten är hög. På byarådet påtalade jag än en gång dels behovet av en ny väg öster om Strandbaden och Nyhamnsläge, dels behovet av förbättringar av nuvarande väg. Kommunens svar är att man på olika sätt bearbetar Trafikverket och de styrande på regional nivå, men att man har mycket svårt med att nå framgång. Byaföreningen kommer att fortsatt kämpa med dessa angelägna frågor. Vi ger oss inte.

Busslinjer
Direktbussar mellan Höganäs och Helsingborg fungerar bra, medan anslutningslinjerna till och från Strandbaden fungerar dåligt. Vi vill ha ökad turtäthet och kortare restid utan långa uppehåll i Höganäs. Kommunen har förståelse för problematiken och bearbetar Skånetrafiken på olika sätt. I höst har man prioriterat bussresor till och från skolor. Vi fortsätter att arbeta med frågan.

NSR återvinningsanläggning
NSR har fått avslag på sin ansökan om fortsatt och utvidgad verksamhet. Nyligen har Högsta domstolen beslutat att inte ta upp ärendet. Vid byarådet uppmanade jag de andra byaföreningarna i kommunen att engagera sig i frågan. Främst tryckte jag på det orimliga i att kraftigt utöka mottagande och lagring av industriellt avfall samt utsläpp av lakvatten i havet via Margretebergsbäcken. Med tanke på att Höganäs kommun är delägare i NSR och har en representant i styrelsen borde även företrädare för kommunen agera i frågan. Den uppmaningen verkade inte ”gå hem” hos kommunrepresentanterna. Troligen kommer NSR att göra en ny ansökan under 2024 med samråd första kvartalet. Byaföreningen har till NSR meddelat att vi är beredda att medverka i dialog om ärendet även före kommande samråd. Vi vill arbeta konstruktivt.

Översvämmade källare
Under sommaren har ett antal fastighetsägare i Strandbaden och Nyhamnsläge fått sina källare översvämmade med vatten. Vid byarådet redogjorde kommunen för hur man hanterar dessa problem och i samråd med varje enskild fastighetsägare klarar ut ansvars- och försäkringsfrågor samt vem som ska göra vad. Med tanke på att ett antal närliggande fastigheter på och i närheten av Bärnstensgatan drabbats, kommer kommunen låta göra en särskild utredning av detta. Övriga drabbade är mer utspridda.

Probiostålanläggning
Inom Höganäsbolagets industriområde har i flera år skett stora satsningar på att anlägga en probiostålanläggning med avsikt att ersätta dagens försörjning med fossil naturgas och processkol med förnyelsebara alternativ. Inför ansökan om ändringstillstånd avseende miljöfarlig verksamhet har Höganäs AB skickat ut ett samrådsunderlag. Ett antal boende i Strandbaden har liksom byaföreningen framfört oroliga synpunkter avseende befarade störningar i form av lukt, buller och utsläpp till luft av vissa ämnen. Först var avsikten att Höganäs AB skulle lämna in en miljötillståndsansökan i slutet av maj 2023. Det senaste beskedet är att ansökan ska ske vid årsskiftet.

Strandstädning och årsmöte
Lördagen den 6 april kl 10-12 blir det strandstädning + grillning av korv. Årsmöte är planerat till söndagen den 7 april kl 13-15. Själva årsmötet kommer som vanligt att vara väl förberett. Direkt efter mötet ger vi plats åt företrädare för Lyckos att berätta om det kommande bostadsområdet på fd handelsträdgården. Därefter ger vi plats åt företrädare för kommunen att berätta om de långsiktiga planerna för anläggningarna Örestrand och Margreteberg. Vi avslutar med fika.

Medlemsavgift 2024
För oss som driver byaföreningens frågor är det av stor vikt att medlemsandelen är hög. Ju fler medlemmar desto starkare är vi i dialoger med kommunen, myndigheter och organisationer. För er som missat att betala avgiften för innevarande år – det är inte för sent. Gör det gärna nu! Om alla nu i slutet av december betalar för det kommande året 2024, slipper vi alla tjatiga påminnelser.

God Jul & Gott Nytt År!

Calle

Carl R Hellberg

Ordförande Strandbadens Byaförening


Det Gamla Strandbaden
Det Gamla Strandbaden. Ny utgåva på gång med området Norre Fälad

Det Gamla Strandbaden

Nu pågår arbetet för fullt med nästa utgåva av Det Gamla Strandbaden.

Denna gång handlar det om Norre Fälad, dvs området öster om Krapperupsvägen från Horndahlska gården i norr (mitt emot Stora Skärsvägen) och fram till Dannevangsvägen i söder.

Har du berättelser, bilder eller fakta om fastigheterna på detta område som du vill dela med dig av, får du gärna höra av dig till Ragnar Falck,
raganar.falck@falcks.eu, tel 070-524 80 54

Vi söker bidrag för tryckning. Hör gärna av dig med tips på bidragsgivare!


Mäklarhuset
Glaskedjan

IBC
Lindes Bilverkstad

Strandbadens Byaförening söker nya ledamöter!

Tycker du att det är roligt att engagera dig i frågor som rör ditt område?

Känner du att du vill vara med och bidra med idéer, utveckla, påverka och skapa gemenskap och trygghet i Strandbaden eller vill du hjälpa till vid evenemang som årsmöten, sommarträff och midsommarfirande? 

Tveka inte att höra av dig! Vi berättar gärna mer om vårt trevliga gäng och det arbete som ständigt pågår.

Välkommen!
Sanna Lindberg, susslan@icloud.com


Hjärtstartare uppsatt vid tennisbanorna

En hjärtstartare finns på plats i vid Tallbackens Tennisklubb. Den är placerad i
herrarnas omklädningsrum, direkt till höger när man kommer in. Den är registrerad på www.hjartstartarregistret.se

Skulle den komma till användning eller om den skulle försvinna så hör av er till
Magnus Leire, magnus@leire.com


Sand till stranden

Stranden
Bild: Höganäs kommun

På stranden nedanför Lysekilsgatan och Strömstadsgatan planerar kommunen att utföra en småskalig strandfodring. Strandfodring är en kustskyddsmetod, som innebär att sand aktivt tillförs en strandsträcka för att öka mängden sand i det kustnära vattenområdet.

Fodringen gör inte att erosionen upphör, men en buffert av sand tillförs så att risken för skador på känsliga värden och områden blir mindre. Sanden som planeras att användas kommer från muddringen av inseglingsrännan utanför Höganäs hamn.

Sanden har provtagits för analys av miljögifter och är ren. Sanden placeras ut längs en sträcka på stranden, mellan växtligheten bakom stranden och vattenlinjen. Vågor och strömmar i vattnet kommer sedan över tid att sprida sanden längs med kusten. Eftersom sanden som ska användas ursprungligen kommer från samma område som den ska återföras till, liknar den sanden som återfinns på stränderna, både till kornstorlek och färg.

Enligt kommunens hemsida har platsen ändrats från nedanför Trollskogen till ett område en bit söderut. Det nya strandområdet handlar nu om området mellan Lysekilsgatan och Strömstadsgatan. Det finns ingen som helst förklaring till ändringen. Det har inte heller funnits någon som helst informationom ändringen. Närboende har inte fått någon som helst information om ändringen.

På kommunens hemsida finns information om strandfodringen.
Adressen är www.hoganas.se/strandfodring.


Höganäs Auktionsverk
Destination Strandbaden

Information angående elavtalet

DALA ELFOND – FÖRBÄTTRING

Prisprognosen för Dala Elfond mot rörligt pris inom elområde SE4 ser bättre ut framöver, då elfonden har betydligt bättre förutsättningar med lägre risk än förra året. I år är den förvaltade andelen inhandlad på betydligt lägre prisnivåer än fjolåret.

I elfonden ingår alla kostnader inkl. GRÖN EL. Om du jämför elfonden mot rörligt pris, jämför då priset med UG (ursprunglig garanti) för grön el som kostar extra. T.ex. kostar grön el hos Höganäs Energi 5,9 öre/kWh + det rörliga priset + moms.

DALA KOMBO – ALTERNATIV

Som tidigare meddelat har vi lovat att återkomma när dalakraft fått klart med en ny produkt. Den avtalsformen heter DALA Kombo vilket innebär att du blir din egen elhandlare, med eget risktagande. Du förbinder dig att köpa en viss andel, 25, 50 eller 75 procent av din årsförbrukning el till ett bestämt pris och den resterande volymen till rörligt pris. Bindningstid ett, två eller tre år.

En rörlig elmarknadsjustering (elområde 4) tillkommer på samtliga kWh-priser. Den prissäkrade volymen fördelas över årets tolv månader med störst fokus på vintermånaderna, då elförbrukningen i regel är högst.

Månadsavgiften för Dala Kombo är rabatterad med 50% till 25:- inkl.moms för  våra medlemmar. Detta avtal är för dig som själv vill räkna på din egen risk och ta eget ansvar.

Är du intresserad av Dala Kombo får du själv kontakta dalakrafts kundtjänst på
tel: 0771-48 80 00 för mer information om byte av avtal, priser, avtalstider m.m.

/ Jan Jurkiewicz


Maritas Blomsterglädje

FikaträffarGrannar mot brott

Dalakraft

Strandbadens flagga

Gilla Strandbaden!

Nu är det dags att hissa Strandbadens egen flagga!

Bordsflagga 18 x 12 cm, 50 cm hög.
195 kr

Fasadflagga 117 x 70 cm med stång och metallfäste.
650 kr

Flagga 200 x 120 cm.
775 kr

Moms ingår. Skicka din beställning till:

info@strandbaden.info


Logo

REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO


Har du betalat medlemsavgiften?

Betalt medlemsavgift 2023?

Är du en av dem som fortfarande ännu inte betalt medlemsavgift för 2023? Gör det nu!

Avgiften är endast 100 kr per år och hushåll.

Om du är osäker på om du betalt, kollar vi det gärna. Skicka ett mejl till info@strandbaden.info så får du ett snabbt besked.

Bankgiro 5559-7306

Swish 123-463 82 19.

OBS att såväl swish-nummer som QR-kod är nya.

100 kronor - Vad får jag för pengarna?

Detta är en del av allt som Strandbadens Byaförening gjort under 2023:

 • Arbetar aktivt med "Grannar mot brott"
 • Informerat och lämnat synpunkter om nytt bostadsområde vid f d Handelsträdgården
 • Lämnat synpunkter på NSRs avfallsverksamhet
 • Arrangerat midsommarfirande
 • Arrangerat sommarträff med fokus på medlemmar i alla åldrar
 • Vi för kontinuerlig dialog om väg 111 med Kommunen och Trafikverket
 • Deltagit i byaföreningarnas förhandling om gemensamt elavtal
 • Lämnat synpunkter på Höganäs ABs Probiostålanläggning
 • Arrangerat Julmarknad
 • Organiserat strandstädning
 • Publicerat skrift nr 6 och 7 i serien "Det gamla Strandbaden" 
 • Publicerat tryckta utgåvor av Strand-Bulletinen samt den digitala Strand-Bulletinen

Dvs, vi engagerar oss i stort som smått, tex i viktiga frågor, gemenskap samt trivsel för oss boende i Strandbaden.


Dags att betala medlemsavgift för 2024

Bra om alla betalar medlemsavgiften för 2024 nu vid årsskiftet.
Även för 2024 är den 100 kr.


Stort tack, alla annonsörer!

Strandbadens Byaförening vill framföra ett stort tack till våra annonsörer 2023 som gjort det möjligt för oss att ge ut Strand-Bulletinen.

Kontakta Jan Jurkiewicz för annonsering under 2024.

janne.jz54@gmail.com


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.