Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

KA-information nr 3-2017

 

  • INFORMATION OM SBRs EXPERTGRUPP FÖR KONTROLLANSVARIGA enligt PBL
  • NYHETER
  • RÄTTSFALL

Information om SBRs Expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL

 

KA-gruppen är ett nätverk och kompetensforum för Kontrollansvariga enligt PBL, och som uppfyller SBRs särskilda krav.

Medlemskap ger tillgång till gruppens nätverk, rådgivning, marknadsföringsstöd och löpande information. 

Bli medlem i SBR 

Ansökan medlemskap i SBRs expertgrupp för kontrollansvariga enligt PBL

  

Vi arrangerar symposium som vänder sig till de som är Kontrollansvariga enligt PBL. Under hösten ligger de nedan datum. För mer information samt anmälan klicka på datumet. 

27-28 september i Stockholm

15-16 november i Malmö


Tips till redaktionen

Om ni som läsare av nyhetsbrevet ser information eller nyheter som kan vara av intresse för alla KA och SBR:s medlemmar är ni välkomna att skicka en blänkare till ingvar@sfuab.se 


Nyheter

BBR 25

Konsoliderad version av BBR.

BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2017:5.

Ladda ner en konsoliderad version här.


Annons:


Krav på nära-nollenergibyggnader

Alla nya byggnader ska vara nära-nollenergibyggnader från och med den 31 december 2020 enligt Europaparlamentet och rådets (EU) direktiv 2010/31 den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda (energi-prestandadirektivet, EPBD). Enligt 8 kap. 4 § 6 PBL, ska ett byggnadsverk ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om energihushållning och värmeisolering. I 3 kap. 14 § PBF preciseras egenskapskravet. Boverket meddelar de föreskrifter som behövs för tillämpningen av bestämmelserna om egenskapskrav avseende energihushållning och värmeisolering för att implementera energiprestandadirektivet.


Konsekvensutredning BBR 25

Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR, avsnitt 1:1, 1:2, 3:11, 6:53, 6:74 och 9

Läs mer här


Införande av nära-nollenergiregler i svenska byggregler

Nära-nollenergiregler infördes i Boverkets byggregler den 1 juli 2017. Bakgrunden är att från och med 2021 ska alla nya färdigställda byggnader i Europa vara nära-nollenergibyggnader enligt EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda. Syftet är att genom höga energikrav driva på takten i utvecklingen mot ett energieffektivt byggande i Europa.

Regeringen fattade beslut om ändringar i plan- och byggförordningen, PBF, som trädde i kraft den 1 april 2017. Från den 1 juli gäller ändringar i Boverkets byggregler, BBR. Ändringar görs även i föreskriften BEN, som innehåller regler för fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår.

Läs mer här


Ny vägledning förenklar tillämpningen av reglerna i BBR och EKS

I 8 kap. 4 § första stycket 10 plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och 3 kap. 20 a § första stycket plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, finns krav på att vissa byggnader ska utrustas så att lägenheterna lätt kan anslutas till bredband.

Boverkets allmänna råd om bredbandsanslutning ska ge stöd i tillämpningen och bidra till en likformig tillämpning av kravet i PBL/PBF.
De allmänna råden avser bland annat kanalisation från byggnaden till tomtgränsen och infrastruktur för bredband i byggnader.

Läs mer här


Annons:


Ny webbplats för svenskt miljöarbete

Sverigesmiljömål.se är en ny nationell webbplats för miljöarbete. Syftet med denna är att inspirera och omvandla besökarnas engagemang till praktisk handling för att bidra till att miljömålen nås.

Webbplatsen drivs av Naturvårdsverket i samarbete med Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Strålsäkerhetsmyndigheten samt länsstyrelserna.


Ändrade riktvärden för trafikbuller

Den 11 maj 2017 beslutade regeringen om en ändring av riktvärdena i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Ändringen innebär att riktvärdena för buller från väg och spårtrafik höjs från 55 till 60 dBA vid bostadsbyggnads fasad samt från 60 till 65 dBA vid bostadsbyggnads fasad för bostäder upp till 35 kvm. Ljudnivån för en ljuddämpad sida har inte ändrats utan ligger kvar på 55 dBA. Ändringen innebär inte heller några ändrade krav för ljudmiljön inomhus.

Läs mer här


Ny byggbehovsprognos från Boverket

Boverket har gjort en ny byggbehovsprognos. Den visar att det under åren 2017-2025 behöver byggas 600 000 bostäder, medan den tidigare prognosen för åren 2016-2025 pekade på ett behov på 710 000 bostäder. Det innebär dock att det behövs ett fortsatt högt bostadsbyggande.

En anledning till Boverkets revidering är att Statistiska centralbyrån, SCB, reviderat befolkningsprognosen i april 2017. Den nya befolkningsprognosen innebär en nedskrivning av rikets befolkningsutveckling, framför allt de närmaste åren. En annan anledning är att det under 2016 byggdes cirka 46 000 bostäder som nu räknas bort i den nya prognosen. Därför är Boverkets byggbehovsprognos nu något lägre än vad som redovisades i juni 2016.

Läs mer här


Annons:


Den nya elsäkerhetslagen

Den 1 juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft. Det innebär att Sverige har fått ett helt nytt system för vilka krav som gäller för den som utför elinstallationer.

I den nya lagen finns krav på hur elinstallationsarbete ska utföras, vilken kompetens företaget som utför installationen måste ha, hur man ska säkerställa kompetensen hos de som utför arbetet samt krav på egenkontrollprogram för verksamheten. Det är elinstallationsföretagen som ansvarar för att dessa krav är uppfyllda.

Reglerna som tidigare fanns i starkströmsförordningen, elinstallatörsförordningen och förordningen om elektrisk materiel finns nu i en och samma elsäkerhetslag med en kompletterande elsäkerhetsförordning. De regler som tidigare fanns i starkströmsförordningen och förordningen om elektrisk materiel förändras inte till sitt innehåll. Inte heller anläggningsinnehavarnas ansvar förändras med anledning av reformen.

De som utför elinstallationsarbete omfattas av följande regler efter den 1 juli 2017:

Elsäkerhetslagen


Elsäkerhetsförordningen


ELSÄK-FS 2017:2


ELSÄK-FS 2017:3ELSÄK-FS 2017:4

Läs mer här


Vilka kontroller måste man göra som byggherre/kontrollansvarig?

Fråga:

Jag arbetar som kontrollansvarig enligt PBL samt utbildar andra som ska arbeta som kontrollansvariga. Vi har alltid sagt att man ska redovisa vem som är behörig elektriker i varje projekt.

Vad är det som gäller enligt den ändrade lagen? Ska Elinstallatören vara registrerat? Ska företaget vara registrerat? Var hittar man uppgifter om vilka som är registrerade?

 

Svar från Elsäkerhetsverket:

Hej

Det är numera företaget som utför elinstallationer som är ansvariga för utförandet och man kan söka efter om företaget är registrerat på vårt elinstallationsföretagsregister här

Elinstallatörer kommer fortsättningsvis att fortsätta vara registrerade i vårt elinstallatörsregister och varje elinstallationsföretag måste ha en elinstallatör knuten till sig för att kunna registrera sig i vårt företagsregister.

Utförligare information om regelverket finns här.

Med vänlig hälsning

ADAM HEDBOM
Jurist
ELSÄKERHETSVERKET


Annons:


Rättsfall

Är ett trädäck att anse som en anläggning?

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 9947-16,

Ett trädäck har uppförts på mark som i detaljplanen är korsmarkerad och som enligt planbestämmelserna endast får bebyggas med uthus. I ett tillsynsärende beslutade nämnden, efter klagomål från grannar, att inte ingripa mot trädäcket. Mark- och miljööverdomstolen har, lika med mark- och miljödomstolen, bedömt att trädäcket är att anse som en anläggning och därmed utgör ett byggnadsverk samt att planen inte tillåter något annat byggnadsverk än uthus på marken. Eftersom trädäcket strider mot detaljplanen borde tillsynsärendet inte ha avslutats utan åtgärd.

Läs mer här


Strandskyddsdispens, Miljömål: M 10315-16

Strandskyddsdispens har inte getts för nybyggnation av bostadshus. En bilväg och gång- och cykelväg går mellan strandlinjen och det tänkta bostadshuset. Vägarna har varken var för sig eller tillsammans ansetts vara avskiljande i den mening som avses i 7 kap. 18 c § första stycket 2 miljöbalken, eftersom allmänheten typiskt sett inte skulle avhålla sig från att passera över dem.

Läs mer här


Beviljat bygglov – Begränsat startbesked giltigt? P 4033-14

Då det är oklart hur bestämmelserna om sanktionsavgift i PBF ska tolkas i en situation där någon utför en åtgärd som omfattas av det beviljade bygglovet men inte av det meddelade startbeskedet, ska någon sanktionsavgift inte tas ut. 

Läs mer här


SBR Byggingenjörerna AB, Gävlegatan 15, 113 30 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig för vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.