Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

KA-information nr 1-2017

 

  • INFORMATION OM SBRs EXPERTGRUPP FÖR KONTROLLANSVARIGA enligt PBL
  • INFORMATION FRÅN SBR OCH EXPERTGRUPPENS STYRELSE
  • NYHETER
  • RÄTTSFALL

Information om SBRs Expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL

KA-gruppen är ett nätverk och kompetensforum för Kontrollansvariga enligt PBL, och som uppfyller SBRs särskilda krav.

Medlemskap ger tillgång till gruppens nätverk, rådgivning, marknadsföringsstöd och löpande information. 

Bli medlem i SBR 

Ansökan medlemskap i SBRs expertgruppen för kontrollansvariga enligt PBL


Information från SBR och expertgruppens styrelse

Ny ordförande:

Från och med den 1 januari har styrelsen för expertgruppen en ny ordförande, det är Mats Löfgren som har tagit över ordförandeskapet efter Michael Spångberg.

Tips till redaktionen

Om ni som läsare av nyhetsbrevet ser information eller nyheter som kan vara av intresse för alla KA och SBR:s medlemmar är ni välkomna att skicka en blänkare till ingvar@sfuab.se 

Vill du arbeta som certifierad kontrollansvarig i byggprojekt?

När byggandet i landet ökar så behövs det fler certifierade kontrollansvariga som ser till att bygglagstiftningen följs i de byggprojekt som startas. För att bli certifierad behöver du ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften.

Vad gör en kontrollansvarig?

Kontrollansvariga (KA) behövs vid många bygg-, rivnings- och markåtgärder. Som kontrollansvarig medverkar du till att byggherrens projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Det innebär bland annat att du hjälper byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan – och ser till att den följs. Du är även med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriver ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Läs mer här


Nyheter

BFS 2016:13 - BBR 24

Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd

Sammanfattning

I denna rapport redovisar Boverket ändringar i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR, avsnitt 9 Energihus-hållning och de konsekvenser som ändringarna förväntas medföra.

En ny författning ska säkerställa att normalt brukande beaktas på ett likvärdigt sätt vid fastställande av byggnaders energiprestanda. Genom Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12, BEN) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, införs bindande metoder för hur normalt brukande ska beaktas.

För att det ska bli rättsligt bindande att tillämpa den nya författningen BEN vid verifiering av en byggnads specifika energianvändning införs krav på verifiering i BBR. I ett allmänt råd till föreskriften anges hur verifiering av kraven på byggnadens specifika energianvändning bör göras. Boverket rekommenderar liksom tidigare att verifiering bör göras genom mätning. Det är även möjligt att verifiera genom beräkning. Oavsett verifieringsmetod, ska byggnadens energianvändning vid verifiering fastställas enligt metoderna i den nya författningen, BEN.

Om byggnadens specifika energianvändning behöver fastställas vid ändring av en befintlig byggnad, ska byggnadens energianvändning fastställas enligt metoderna i den nya författningen BEN.

Bakgrunden till ändringen är att EU-kommissionen anser att det finns brister i hur Sverige har implementerat direktivet (2010/31/EU) om byggnaders energiprestanda. En formell underrättelse om ett överträdelseförfarande beslutades av EU-kommissionen den 28 april 2016. De regeländringar som Boverket beslutar utgör en del i den åtgärdsplan som Sverige har gett till EU-kommissionen som svar på överträdelseärendet.

De som berörs av ändringarna i BBR är framför allt byggherrar, kommunala byggnadsnämnder, certifierade sakkunniga enligt PBL inom energiområdet och konsulter.

De ändrade reglerna träder i kraft den 15 december 2016.

Läs mer här


Det finns även en remiss gällande BBR 25

Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, avsnitt 6:741

Ändringarna föreslås träda i kraft 1 april 2017. Förslaget innebär en övergångstid om ett år. För byggnader för vilka bygglov har sökts, anmälan har gjorts eller arbetena påbörjats före den 1 april 2018 kan äldre föreskrifter tillämpas.

För fastbränslepannor föreslås att nya krav införs på utsläpp av partiklar och CO. Kravet på utsläpp av OGC skärps. Utsläppskraven läggs i nivå med ekodesign. Inget krav införs på NOx då krav på låga utsläpp av NOx i kombination med höga krav på övriga utsläppsparametrar är svåra att nå med dagens teknik för vedpannor. Vidare införs ett nytt krav på verkningsgrad motsvarande klass 5 i SS EN 303-5 som är den standard som allmänt används i branschen.

För rumsvärmare innebär den föreslagna regleringen en skärpning i kraven på utsläpp av CO och på verkningsgrad. Kravet på CO-utsläpp läggs i nivå med ekodesign och breddas till att omfatta fler produktgrupper av rumsvärmare. Det föreslås dock att det nu gällande undantaget från kraven för kakelugnar och öppna spisar behålls. Regleringen kring verkningsgrad får formen av en föreskrift istället för ett allmänt råd.


Nära-nollenergibyggnader i Sverige, BBR 26?

Regeringen beslutade 8 december 2016 om en ändring i plan- och byggförordningen, PBF. Ändringen medför att det övergripande ramverket för nära-nollenergibyggnader nu är definierat.

Den ändrade förordningen träder i kraft den 1 april 2017 och målsättningen är att de första tillämpningsföreskrifterna ska finnas på plats till samma datum.

Enligt artikel 9 i direktivet om byggnaders energiprestanda 2010/31/EU ska medlemsstaterna se till att alla nya byggnader senast den 31 december 2020 är nära-nollenergibyggnader, och

nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter är nära-nollenergibyggnader senast den 31 december 2018.

Läs mer här


Ändringar i PBF, ikraftträdande 1 januari 2017

1 januari 2017 skedde en ändring i plan- och byggförordningen, PBF. Det infördes ett nytt krav på bredbandsanslutning för vissa byggnader.

Mot bakgrund av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation har riksdagen beslutat att införa krav på bredbandsanslutning för vissa byggnader.

Kravet är infört som ett tionde tekniskt egenskapskrav i 8 kap. 4 § PBL. Skyldigheten avser endast hur byggnaden ska utrustas och det rör sig således inte om en skyldighet att faktiskt ansluta sig till ett bredbandsnät. Regeringen har på förordningsnivå reglerat frågan närmare i dels en ny 3 kap. 20 a § i PBF, dels genom ändringar i 3 kap. 22 och 27 §§ samt 10 kap. 3 § PBF.

Boverket arbetar med allmänna råd
Boverket arbetar med att ta fram allmänna råd som ska utgöra stöd vid tillämpningen av det nya kravet om bredbandsanslutning. Avsikten är att ett remissförslag till nya allmänna råd om bredbandsanslutning kommer att skickas ut på remiss under januari månad.

Läs mer här


Uttredning om definitioner på byggnadshöjd, nockhöjd, totalhöjd, vind, suterrängvåning och källare

Utgivningsår:

2014

Antal sidor:

171

ISBN (tryck):

978-91-7563-101-1

ISBN (PDF):

978-91-7563-102-8

Rapport:

2014:4

Att i förväg reglera byggrätter, det vill säga hur mycket man får bygga, har gjorts i över hundra år i Sverige. Nästan lika länge har begreppen som används för regleringen diskuterats. Frågan hur högt ett hus ska anses vara har hela tiden varit central i de diskussionerna. Det har i lagstiftning, vägledning och rättspraxis genom åren funnits en lång rad olika sätt att tillämpa planbestämmelser om höjdreglering på.

Boverket har i uppdraget ingående utrett begreppen och även ifrågasatt de allmänna råd som verket tidigare tagit fram och de domstolsyttranden som verket har gjort.

Läs mer här


Förordning om ändring i plan- och byggförordningen(2011:338)

Regeringen beslutade den 8 december 2016 om en ändring i plan- och byggförordningen, PBF. Ändringen medför att det övergripande ramverket för nära-nollenergibyggnader är definierat.

Boverket har tagit fram tillämpningsföreskrifter till förordningen i form av en ändring av Boverkets byggregler, BBR, ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, BEN, samt ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader, BED.

Läs mer här


Nytt regelverk om upphandling

Nya lagar: Lag om offentlig upphandling och lag om upphandling inom försörjningssektorerna samt lag om upphandling av koncessioner

Beslutsunderlag: Prop.2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling SFS: 2016:1145, 2016:1146 och 2016:1147 Ikraftträdande: 1 januari 2017

De nya lagarna genomför tre EU-direktiv på upphandlingsområdet och ersätter lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Det införs också en lag om upphandling av koncessioner. Flera bestämmelser i de nya lagarna syftar till att förenkla förfarandet vid upphandling och göra det mer flexibelt, exempelvis genom konkurrenspräglad dialog eller innovationspartnerskap. Det blir obligatoriskt att kommunicera elektroniskt vid upphandlingar. Det införs också bestämmelser om att reservera kontrakt för skyddade verkstäder eller yrkesmässig integration. Lagen om upphandling av koncessioner innehåller bestämmelser om upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner. I samtliga lagar finns som tidigare bestämmelser som reglerar upphandling såväl över som under de tröskelvärden som anges i direktiven.


Förnyelsekrav om Servitut Dags att agera för den som vill behålla servitutet

SFS nr: 2013:488
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 2013-06-05
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § En inskrivning i fastighetsregistret av nyttjanderätt, servitut eller avkomsträtt som har beviljats före den 1 juli 1968 ska stå kvar endast om en anmälan om förnyelse görs. Motsvarande gäller en ansökan om inskrivning av en sådan rättighet, om den har förklarats vilande före den 1 juli 1968 och inskrivning därefter inte beviljats.

Första stycket gäller inte inskrivningar eller ansökningar om inskrivning av en tomträtt eller av en rättighet som avser vattenkraft eller vattenreglering.

2 § En anmälan om förnyelse får göras av rättighetshavaren eller någon annan vars rätt berörs. Anmälan ska göras skriftligen hos inskrivningsmyndigheten senast den 31 december 2018.

Anmälan ska innehålla uppgifter om
1. den inskrivning eller ansökan om inskrivning som anmälan avser, och
2. den eller de fastigheter där inskrivningen eller ansökan om inskrivning ska stå kvar.

Läs mer här


Rättsfall

Sanktionsavgift för plank?

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 7069-16

Av underinstanserna påförd byggsanktionsavgift för uppförande av plank utan att bygglov har meddelats har undanröjts av Mark- och miljööverdomstolen. Som skäl för undanröjandet har anförts att överträdelsen att inte söka bygglov inte längre är belagd med sanktionsavgift och att överträdelsen att påbörja åtgärden innan byggnadsnämnden gett startbesked inte gällde för plank vid tidpunkten för överträdelsen.

Läs mer här


Ändrad användning, ekonomibyggnad till bostäder

Fråga om bygglov kan ges för ändrad användning av ekonomibyggnader till gäststugor för privat ändamål. Då fastigheten i fråga är belägen inom ett område som är av riksintresse för flera ändamål (3 kap. 6 §, 4 kap. 2 § och 4 § MB) har Mark- och miljööverdomstolen funnit att vid en avvägning mellan det allmänna intresset att bevara områdets karaktär och det enskilda intresset att få bygglov så väger det allmänna intresset tyngre. Ansökan om bygglov har därför avslagits.

Läs mer här


Miljömål

2017-02-03

M 7801-16 

Fråga om strandskyddsdispens kan beviljas enbart med tillämpning av 7 kap. 25 § miljöbalken när ingen av de omständigheter som kan utgöra särskilda skäl för dispens enligt 7 kap. 18 c och d §§ föreligger.

 

2017-01-30

M 5593-16 

Frågan om utfyllnadsmassor i en bassäng inom ett hamnområde. Länsstyrelsen har yrkat att skärpta villkor ska gälla vad avser föroreningshalten i dessa massor. Kommunen har inte haft något att erinra mot de skärpta kraven. MÖD finner att de skärpta kraven behövs för att motverka att verksamheten medför skada på människors hälsa eller miljön. MÖD ändrar därför mark- och miljödomstolens dom i enlighet härmed.

 

2017-01-23

M 3724-16 

Fråga om ändring till klagandens nackdel. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det förtydligande av ett bullervillkor avseende ekvivalent ljudnivå som mark- och miljödomstolens gjort efter att målet återförvisats dit för fortsatt handläggning är ett förtydligande av vad som kan anses vara ”störningskänslig plats” och att domen i denna del inte innebär någon försämring för de klagande. Däremot har villkoret avseende lågfrekvent buller kommit att utformas till klagandenas nackdel, trots att endast de har överklagat. Mark- och miljödomstolens dom har därför ändrats på så sätt att villkoret avseende lågfrekvent buller ändrats till den utformning villkoret hade innan återförvisningen.

 

2017-01-12

M 5452-16  

Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av underinstansernas avgöranden avslagit ansökan om tillstånd till växtreningsverk då sökanden inte har visat att anläggningen uppfyller gällande miljö- och hälsoskyddskrav.

 

Mål enligt Plan- och bygglagen

 

2017-02-03  Sjöbod igen

P 4278-16 

Mark- och miljööverdomstolen har med upphävande av underinstansernas avgöranden funnit att uppförande av en förrådsbyggnad med tydlig bostadskaraktär i ett kustsamhälle på Västkusten inte med hänsyn till platsens kulturhistoriska värden uppfyller anpassningskravet enligt 2 kap. 6 § plan- och bygglagen.

 

2017-02-03

P 4848-16 

Fråga om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett beslut om att den berörda marken fick tas ur jordbruksproduktion inte påverkade bedömningen av om marken var brukningsvärd jordbruksmark enligt 3 kap. 4 § miljöbalken.

 

2017-02-03

P 3542-16 

Myndighetsnämnden i Simrishamns kommun har gett Kivik Art Centre permanent bygglov för sju byggnadsverk i en skulpturpark. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att byggnadsverken har utformats och placerats på den aktuella platsen på sådant sätt att de inte skadar områdets landskapsbilds-, natur- och kulturvärden samt att de olägenheter som byggnadsverken kan medföra för en granne inte utgör sådana betydande olägenheter som utgör hinder mot att bygglov lämnas. Besluten om bygglov har därför fastställts.

 

2017-02-03

P 8219-16 

Beräkning av en byggsanktionsavgifts storlek.

 

2017-02-01

P 2112-16 

Detaljplan som ger möjlighet att bygga ett fyravåningshus 17 meter från befintligt enfamiljshus har bedömts medföra betydande olägenhet. Vid en avvägning enligt 2 kap. 1 § PBL mellan allmänna och enskilda intressen har MÖD funnit att de olägenheter som detaljplanen medför för de boende på grannfastigheten i form av insyn överväger det allmänna intresset av att bebygga området med ytterligare fem bostäder.

 

2017-01-17

P 4216-16 

Fastighetsägare har förbjudits att använda mark nära fastighetsgräns som upplag för betong- och stenprodukter (11 kap 30 § PBL). Det är uppenbart att den aktuella lagringen av betong- och stenprodukter i nära anslutning till en byggnad på angränsade fastighet äventyrar byggnadens hållfasthet och att detta, vid ett ras, kan medföra livsfara för de människor som befinner sig i byggnaden. Ett skyddsavstånd om 5 meter har ansetts som proportionerligt. Förbudet har riktats mot fastighetsägaren som har bedömts ha faktisk och rättslig möjlighet att efterfölja föreläggandet även om markområdet är uthyrt.

 

2017-01-10

P 7147-16 

Ansökan om bygglov för fritidshus inom ett område där fritidsbebyggelse får komma till stånd endast som komplettering till befintlig bebyggelse (4 kap. 4 § miljöbalken). MÖD har bedömt att ansökan inte avser en sådan komplettering till befintlig bebyggelse. Eftersom det funnits hinder mot att ge bygglov har MÖD upphävt bygglovsbeslutet.  


SBR Byggingenjörerna AB, Gävlegatan 15, 113 30 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig för vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.