Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Europaprojektet: satsning på asylsökandes mänskliga rättigheter

I januari 2017 lanserar Rådgivningsbyrån ett nytt projekt som siktar på att tillvarata asylsökandes mänskliga rättigheter genom att driva ärenden i Sverige och i Europadomstolen. I första hand kommer vi att fokusera på ärenden som gäller rätten till familjeåterförening. Utöver direkt och konkret stöd till asylsökande, innefattar projektet även analys, granskning och samverkan nationellt och internationellt. Rådgivningsbyrån hoppas kunna positivt påverka möjligheterna för asylsökande att få sina mänskliga rättigheter tillvaratagna i Sverige och i övriga Europa, genom att påverka rättspraxis och genom att bidra med analys för det juridiska läget internationellt. Projektet finansieras av Postkodstiftelsen.


Rådgivningsbyrån biträder i fråga om bistånd

Rådgivningsbyrån hjälper en man att överklaga Migrationsverkets beslut om upphörande av bistånd. Verkets beslut fick till följd att mannen förlorade sin rätt till dagersättning och en bostad. Förvaltningsrätten i Luleå beslutade den 5 december 2016 att mannen hade rätt till bistånd och att beslutet skulle gälla omedelbart. Migrationsverket överklagade beslutet. Den 19 december meddelade Kammarrätten i Sundsvall prövningstillstånd och beslutade samtidigt att mannen tills vidare inte skulle ha rätt till bistånd, s.k. inhibition. Rådgivningsbyrån överklagade beslutet om inhibition dagen därpå och inväntar nu besked från Högsta förvaltningsdomstolen. Målet uppmärksammades av Sveriges Radio. Läs inslaget ››


Remissvar till promemorian ”Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen”

Rådgivningsbyrån avstyrker förslaget. Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar bedömer att det är bäst för såväl de sökande som för handläggande myndighet och domstolar om ett överklagande av ett beslut att överföra en person i enlighet med Dublinförordningen innebär att överföringen inhiberas i väntan på resultatet av överklagandet. En enskild som överklagar ett överföringsbeslut gör detta med anledning av en önskan om att få sin ansökan om asyl prövad i Sverige. Det måste då självklart uppfattas att detta innefattar en begäran om att få kvarstanna i Sverige under det att överklagandet prövas.En enskild torde därtill, utan juridisk hjälp (vilket är normalförhållandet vid en prövning enligt Dublinförordningen) ha svårt att förstå att ett separat yrkande om inhibition måste göras för att få kvarstanna till dess inhibitionsbegäran prövats.

Det måste också för handläggande myndighet och domstolar bli enklare om man kan utgå från att ett överklagande leder till inhibition och därmed även en förlängning av tidsfristen för den eventuella överföringen.

Läs hela yttrandet ››


Yttrande över DS 2016:37 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar ser positivt på förslaget att ett beslut om ålder ska vara överklagbart. I dess nuvarande utformning kan förslaget dock inte tillstyrkas.

Rådgivningsbyrån har i flera sammanhang lyft frågan om att ett beslut om ålder ska vara överklagbart, och välkomnar av denna anledning förslaget. Ur rättssäkerhetssynpunkt samt för att komma till rätta med de stora tillämpningsproblem som hittills förevarit beträffande begreppet ”uppenbart” vid uppskrivning av asylsökande barns uppgivna ålder, måste möjligheten till medicinsk åldersbedömning och tillfälligt, överklagbart beslut, omfatta alla fall där uppgiven ålder ifrågasätts och uppskrivning av ålder övervägs – såväl fall där ”tvivel” föreligger som i fall där det anses ”uppenbart” att den sökande inte är minderårig. Rättssäkerheten måste värnas i samtliga fall, vilket inte ger utrymme för att tillåta enskilda handläggares subjektiva och skönsmässiga bedömningar utan underlag.

Läs hela yttrandet ››

Kontakt

0200-88 00 66 telefonrådgivning måndag - onsdag kl.09.00-11.00

Maila oss på info@sweref.org

JULSTÄNGT 26/12 - 2/1

www.sweref.org


Barnens Asylrättscentrum

0200-75 17 03

telefonrådgivning torsdag kl.9.00-11.00

Maila oss på

barn@sweref.org

JULSTÄNGT 22/12 - 6/1


Twitter @sweref_org

twitter

Stöd oss

Med ditt stöd kan vi hjälpa ännu fler – och långsiktigt verka för en ökad rättssäkerhet för de människor som söker en fristad här i landet. Stöd vår verksamhet!

Swish 1234645206

Bankgiro 844-0752


Rådgivningsbyrån önskar god jul och gott nytt år!


Ny medarbetare

Den 12 december fick Rådgivningsbyrån förstärkning i form av en ny jurist. Vi hälsar Fanny Lingqvist varmt välkommen! Det innebär att vi nu är nio jurister, en generalsekreterare och en administratör på kansliet.


Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har i 25 år verkat för en rättssäker migrationsprocess genom att bland annat tillhandahålla kostnadsfri juridisk rådgivning.  Vi arrangerar och deltar även i kurser, föreläsningar och seminarier om till exempel; asyllagstiftning, konvertiter, familjeåterförening, internationella konventioner och mänskliga rättigheter. Utöver detta arbete så analyserar vi lagstiftning och rättstillämpning på området mot bakgrund av erfarenheter från våra möten med asylsökande och flyktingar.

 

Medlemmar

Samarbetspartner

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kontakt till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.