Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Vi fyller 25!

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har sedan 1991 arbetat för en rättssäker asylprocess. Under de 25 år vi verkat så har vi agerat i mer än 10 000 ärenden och många fler har fått del av juridiskt stöd genom telefon, möten och mail. Rådgivningsbyrån har under alla dessa år aktivt bidragit med stöd och råd när den svenska utlänningslagstiftningen och -processen utvecklats.

Stort tack till våra medlemsorganisationer, samarbetspartners och alla eldsjälar som har varit med oss under denna 25-års långa resa som bara börjat! Vi ser fram emot ett fortsatt fint samarbete!


Barnrättighetsutredningens betänkande "Barnkonventionen blir Svensk lag"

Rådgivningsbyrån ställer sig positiv till utredningens förslag om ändringar i utlänningslagen och tillstyrker förslaget om inkorporering av barnkonventionen i svensk lag av de skäl som utredningen presenterar. Rådgivningsbyrån har sedan år 1991 arbetat med att ge gratis juridisk rådgivning till asylsökande och har därutöver lång erfarenhet av arbete som ombud och offentligt biträde. De slutsatser som redovisats genom kartläggningen är någonting som även vi under en längre tid har uppmärksammat och framhållit i vår verksamhet. Det är uppenbart att barnkonventionen på migrationsrättens område, trots att vissa artiklar införts i utlänningslagen och trots kunskapsspridning till berörda myndigheter, ändå inte efterlevs idag. Därför är Rådgivningsbyrån enig med utredningen om att en inkorporering också är nödvändig för att barnkonventionen ska få genomslag i rättstillämpningen och att barn tillförsäkras de rättigheter som konventionen föreskriver.

Sammantaget innebär en inkorporering enligt Rådgivningsbyråns mening att konventionens rättigheter får en stärkt ställning inte endast formellt utan även reellt. Barns rättigheter kan därigenom tas till vara i större utsträckning än i dag.

De föreslagna förändringarna är dock komplexa och Rådgivningsbyrån bedömer att vidare överväganden är nödvändiga i flera avseenden.

Läs hela yttrandet ››


Rådgivningsbyrån vann mål i Migrationsöverdomstolen

Den 26 oktober 2016 vann Rådgivningsbyrån ett mål i Migrationsöverdomstolen som gällde överföring enligt Dublinförordningen – MIG 2016:20. Frågan i målet var om ett utländskt barn som hade fötts i Sverige av en mamma som hade beviljats asyl i en annan medlemsstat, kunde överföras till den medlemsstaten med stöd av Dublinförordningen. Rådgivningsbyrån anförde att en sådan överföring inte kunde ske utan att vårdnadshavaren skriftligen lämnat sitt samtycke till detta, vilket vårdnadshavaren i det aktuella målet inte hade gjort. Migrationsöverdomstolen gjorde samma bedömning som Rådgivningsbyrån, och upphävde migrationsdomstolens avgörande och Migrationsverkets beslut och visade målet åter till Migrationsverket för prövning av barnets asylansökan.

Kontakt

0200-88 00 66 telefonrådgivning måndag - onsdag kl.09.00-11.00

Maila oss på info@sweref.org

www.sweref.org


Barnens Asylrättscentrum

0200-75 17 03

telefonrådgivning torsdag kl.9.00-11.00

Maila oss på

barn@sweref.org


Twitter @sweref_org

twitter

Stöd oss

Med Ditt stöd kan vi hjälpa ännu fler – och långsiktigt verka för en ökad rättssäkerhet för de människor som söker en fristad här i landet. Stöd vår verksamhet!

Bankgiro 844-0752


Vi söker praktikanter

Rådgivningsbyrån tar emot två praktikanter per termin, företrädesvis från jurist- och samhällsvetenskapliga utbildningar. Inför vårterminen 2017 tar vi emot ytterligare en praktikant med intresse i barnfrågor. Praktiken är oavlönad och sträcker sig över 20 veckor (jan-jun). Att ha studerat migrationsrätt och/ eller barnrätt är meriterande. Vi tar emot personliga brev och CV till info@sweref.org

Ansök senast 14 november.


Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har i 25 år verkat för en rättssäker migrationsprocess genom att bland annat tillhandahålla kostnadsfri juridisk rådgivning.  Vi arrangerar och deltar även i kurser, föreläsningar och seminarier om till exempel; asyllagstiftning, konvertiter, familjeåterförening, internationella konventioner och mänskliga rättigheter. Utöver detta arbete så analyserar vi lagstiftning och rättstillämpning på området mot bakgrund av erfarenheter från våra möten med asylsökande och flyktingar.

 

Medlemmar

Samarbetspartner

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kontakt till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.