Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn

Det föreslås att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande flyktingbarn ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun endast om kommunerna har ingått en särskild överenskommelse om placering. I dess nuvarande utformning kan Rådgivningsbyrån inte tillstyrka förslaget då det krävs ytterligare utredning och redovisning av såväl förslagets konsekvenser som dess förenlighet med barnkonventionen.

Läs hela yttrandet ››


Promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Rådgivningsbyrån delar i allt väsentligt de utgångspunkter som slås fast i promemorian beträffande de brister som finns i det nuvarande ersättningssystemet för mottagande av ensamkommande barn och unga. Det är ett svåröverskådligt regelverk som dessutom förfaller vara administrativt betungande och i vissa avseenden ineffektivt och kostnadsdrivande.

Samtidigt är det svårt för Rådgivningsbyrån att bemöta de förslag som läggs fram i promemorian. Detta är då det inte tillräckligt har utretts vilka konsekvenser de olika förslagen får för de barn som skulle omfattas av förändringarna. Även om ett schabloniserat system förefaller motiverat ur kostnads- och effektivitetshänsyn måste varje barns individuella behov vara ledande för val av placering och inte ekonomiska hållpunkter.

Rådgivningsbyrån kan inte tillstyrka förslaget i dess nuvarande utformning då det krävs ytterligare utredning och redovisning av såväl förslagets konsekvenser för barn som dess förenlighet med barnkonventionen.

Läs hela yttrandet ››


Samordningsnummer till asylsökande

Skatteverket föreslår att samtliga asylsökande tilldelas samordningsnummer och att Migrationsverket rekvirerar dessa nummer från Skatteverket.

Förslaget utgår från premissen att om asylsökande erhåller samordningsnummer skulle det i hög grad underlätta kontakten mellan myndigheter när det gäller placering av asylsökande i kommuner och insatser för vård och utbildning. För de enskilda asylsökande beskrivs att patientsäkerheten kommer att stärkas och att personer i högre utsträckning kommer att kunna tillgodoses med adekvata insatser när det gäller utbildning och omsorg. Förslaget medför att risken för sammanblandning mellan personer minskar och det kommer att bli möjligt att på ett enklare sätt följa personers historik inom utbildning, vård och annan omsorg. Enskilda asylsökande kommer också ha lättare att ta del av och komma in i samhället med en identifieringskod som är anpassad för befintliga system.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar tillstyrker förslaget och de ändringar som föreslås.

Läs hela yttrandet ››

Kontakt

0200-88 00 66 telefonrådgivning måndag - onsdag kl.09.00-11.00

Maila oss på info@sweref.org

www.sweref.org


Twitter @sweref_org

twitter

Seminarium

Rådgivningsbyrån bjuder in till ett seminarium med temat Asyl: en introduktion med fokus på begränsningslagen

Datum: 22 september

Tid: kl.13.00-16.00

Plats: Taptogatan 6, 115 26 Stockholm

Anmälan: mejl till admin@sweref.org

Läs mer ››


Utbildningar

Rådgivningsbyrån fortsätter att hålla utbildningar om asylrättens olika aspekter för våra medlemsorganisationer och andra intressenter. Under september kommer vi att besöka bl.a. Göteborg, Borås, Rättvik, Skellefteå och Luleå.


Ny kollega

Den 15:e augusti fick Rådgivningsbyrån förstärkning i form av en administratör på heltid. Vi hälsar vår nya kollega varmt välkommen! Det innebär att vi nu är åtta jurister, en verksamhetschef och en administratör på kansliet.


Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har i 25 år verkat för en rättssäker migrationsprocess genom att bland annat tillhandahålla kostnadsfri juridisk rådgivning.  Vi arrangerar och deltar även i kurser, föreläsningar och seminarier om till exempel; asyllagstiftning, konvertiter, familjeåterförening, internationella konventioner och mänskliga rättigheter. Utöver detta arbete så analyserar vi lagstiftning och rättstillämpning på området mot bakgrund av erfarenheter från våra möten med asylsökande och flyktingar.

 

Samarbetspartner


Medlemmar

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.