Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

     NYHETSBREV nr 10 november 2015

Personskadeförbundet RTPs kongress
den 7-8 november

Helgen den 7-8 november 2015  höll Personskadeförbundet RTP kongress på Quality Hotel Friends i Solna. Kongressen valde Marina Carlsson till ny förbundsordförande för Personskadeförbundet RTP för kongressperioden 2016-2018. Följande personer valdes att ingå i förbundets styrelse:

Ledamöter
Jan-Erik Ambjörnsson
Conny Andersson
Katharina Jansson
Ann Sjöberg Johansson
Inger Ljungqvist
Mats Vikgren

Ersättare
Christina Hofvander Åström

Anita Lindskog

Vid kongressen valdes också en ny valberedning enligt nedan:

Mohammed Jaber
Per-Åke Kjellström
Jeanette Krell
Leif Sandsjö
Ann-Charlotte Änggård

Pressmeddelande 2015-11-11 Marina Carlsson blir ordförande för Personskadeförbundet RTP

 


Personskadeförbundet RTPs kongress: Utveckla landets smärtvård

Närmare 20 procent av Sveriges befolkning lever med långvarig smärta. Bland Personskadeförbundet RTPs medlemmar är det dock mycket vanligare. En medlemsundersökning visar att 68 procent av medlemmarna lever med långvarig smärta och bland gruppen med nackskador efter whiplashrelaterat våld är siffran så hög som 92 procent. Därför gick Personskadeförbundet RTP i samband med sin kongress ut med ett uttalande om att utveckla landets smärtvård.

Läs uttalandet från kongressen den 7-8 november nedan:

2015-11-08 Personskadeförbundet RTPs kongress

____________________________________________________________

Anmäl dig till Hjärnskadeforum den 15 januari

Den 15 januari arrangeras Hjärnskadeforum 2016 - Samordnad hjärnskaderehabilitering, verktyg på vägen i Stockholm. Moderatorn är Per Hamid Ghatan, specialist inom rehabiliteringsmedicin, som kommer att guida deltagarna genom en heldag om bland annat hur det är att förvärva en hjärnskada som ung, om case management, nationell e-hälsa  och om hur nya arbetssätt utvecklas med ny teknik.

Konferensen kommer att hållas på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm. Hjärnskadeforum 2016 arrangeras av Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i samarbete med:Personskadeförbundet RTP, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, DSAB, Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Skånes universitetssjukhus, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Misa, Enabling people samt Frösunda och genomförs med stöd av Arvsfonden.

Anmälan samt program finns på: www.hjarnkraft.se/

Konferensen är en del i Modellprojektet för livslång individanpassad rehabilitering, stöd & service. Läs mer om projektet på: www.levamedtraumatiskhjarnskada.se

____________________________________________________

Förbättrad vård för patienter med
nackskada i Skåne

I Skåne får varje år cirka 700 personer nackbesvär efter en olycka, så kallat whiplashtrauma. Tack vare tydligare riktlinjer och särskilda specialistkliniker kan de skånska patienterna få en bättre bedömning och rätt vård i rätt tid. Detta skriver Region Skåne i ett pressmeddelande.

Läs pressmeddelandet från Region Skåne här:

___________________________________________________________

Postkoden får inte avgöra vården för personer med ryggmärgsskada

Vården och rehabiliteringen av personer med ryggmärgsskada i Sverige är som ett postkodlotteri där slutresultatet beror på var patienten råkar bo. Detta är orimligt, ovärdigt och oekonomiskt. Lösningen är en centraliserad specialistvård. Detta skriver Thomas Fogdö, Claes Hultling, Spinalis och Erika Nilsson, Spinalis i en debattartikel som publicerades i Läkartidningen den 12 november.

En färsk analys av Personskadeförbundet RTP visar att en centraliserad specialistvård även skulle minska de totala vårdkostnaderna för personer med ryggmärgsskada med cirka 12 miljoner kronor, oräknat de betydande långsiktiga vinsterna av ryggmärgsskadades förbättrade möjligheter till ett gott liv.

Läs debattartikeln här:

Länk till Personskadeförbundet RTPs kostnadsstudie: Cost study SCIC 2014

Svensk sammanfattning av kostnadsstudien för rehabilitering av ryggmärgsskadade 2014

____________________________________________________________

Dags att ansöka om forskningsanslag

Personskadeförbundet RTP beviljar årligen cirka 800.000 kr till forskning och utvecklingsprojekt som är relevanta för Personskadeförbundet RTPs medlemmar. Förbundet stöder forskning och utveckling inom förbundets intresseområden:

  • polio
  • trafikskador som ger personer bestående funktionshinder
  • andra olycksfallsskador
  • följdtillstånd av ovan nämnda skador

Sista ansökningsdag för ansökningar är den 31 januari 2016. Forskningsdelegationen har möte i feb/mars.

Ansökningar skickas digitalt till Gunilla Åhrén via e-post: gunilla.ahren@rtp.se
För information om sakfrågor kontakta Gunilla Åhrén via e-post: gunilla.ahren@rtp.se eller

per telefon 08 – 629 27 95.

Mer information samt blanketter hittar du här:

___________________________________________________________

Vårdanalys ger tre råd för mer jämlik primärvård

Farhågor om att de främst skulle vara tämligen friska välutbildade höginkomsttagare som utnyttjar vårdvalet i primärvården besannas inte i Vårdanalys granskning. Men landstingen kan ändå jobba för ökad jämlikhet.

Vårdanalys har tillsammans med forskare på Karolinska institutet genomfört en jämförande studie av konsekvenserna av vårdvalet i primärvården i tre regioner och landsting: Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland. Den visar att fördelningen av antal läkarbesök mellan olika socioekonomiska grupper är ganska likartad mellan de tre landstingen trots att vårdvalsmodellerna har utformats på olika sätt.

Läs artikel från Dagens Medicin här:

____________________________________________________________

Ge Socialstyrelsen mer makt över den mest avancerade vården

En ökad koncentration av komplicerade ingrepp skulle leda till hundratals sparade liv per år. Det anser utredningen om den högspecialiserade vården, som föreslår en ny process för nivåstrukturering som ska ersätta nuvarande rikssjukvård.

Läs artikel från Läkartidningen här:

_____________________________________________________________

”Hjälpmedel ges inte på jämlika villkor”

Om du får de hjälpmedel du behöver eller inte beror på vilket landsting du bor i, eller på dina möjligheter att själv betala, skriver Handikappförbunden.

Läs debattartikel från Dagens Medicin här:

______________________________________________________

Inbjudan till dig som har en hög ryggmärgsskada att delta i undersökning om tal och kommunikation

Linköping Universitet söker personer med hög ryggmärgsskada som är intresserade av att medverka i en undersökning gällande om, och i så fall på vilket sätt, skadan påverkar tal och kommunikation. Undersökningen besvaras anonymt i en enkät, enkätsvaren kommer sedan vara underlag för en kandidatuppsats.

En hög ryggmärgsskada medför reducerad andningsfunktion, något som kan påverka rösten, talet och kommunikationen negativt. I Sverige såväl som internationellt finns väldigt litet information om på vilket sätt personer med hög ryggmärgsskada tycker att röst, tal och kommunikation påverkas, och vilka insatser som erbjuds för detta. Därför vill vi ta reda på hur personer som själva har en hög ryggmärgsskada upplever detta. Utifrån detta kan behandlingsinsatser utarbetas som bättre motsvarar de behov som personer med hög ryggmärgsskada upplever. Resultatet av undersökningen kan också utgöra underlag för att arbeta för ökad tillgång till behandlingsresurser.

Om du vill delta i undersökningen finns två sätt att besvara enkäten:

Antingen via denna webblänk:

Du kan även besvarar enkäten i per post. Maila eller ring, så skickar vi enkäten och svarskuvert. Om du har frågor, går det bra att kontakta oss via telefon eller e-post.

Telefon: 070-398 36 73 eller 073-844 10 85

E-post: rebno363@student.liu.se sarny094@student.liu.se

Handledare Kerstin Johansson, med dr, leg logoped: kerstin.m.johansson@liu.se

___________________________________________________________

"Ren skandal om vi inte får plats i LSS-utredningen"

- Det vore en skandal om funktionshinderrörelsen inte får sitta med i LSS-utredningen.
Det säger Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbunden, som är mycket oroad över att socialdepartementet ännu inte bjudit in rörelsen.

Åsa Regnér, minister med ansvar för LSS, har tidigare betonat att det är viktigt att funktionshinderrörelsen är engagerad i utredningen.
Men konkret har det ännu inte hänt något.

Läs artikel från HejaOlika:

_____________________________________________________________

Vill du vara delaktig i projektet Kunskapsnätet?

Projektgruppen för vårt nya Arvsfondsprojekt Kunskapsnätet har nu påbörjat sitt arbete. Man söker nu efter lämpliga personer som kan ingå i projektets olika referensgrupper och testpaneler. Inom projektet kommer det också att genomföras en rad workshops, enkäter och djupintervjuer där man också behöver hitta personer som vill vara delaktiga.

Syftet med projektet Kunskapsnätet är att skapa nya former för kunskaps- och erfarenhetsutbyte om frågor som berör personer med funktionsnedsättningar. Det ger Personskadeförbundet RTP bättre förutsättningar att bedriva ett effektivt påverkansarbete. Dessutom kan vi stötta varandra i all verksamhet inom och utanför förbundet vilket gagnar medlemmarna.

Innan Kunskapsnätet är i full drift måste vi tillsammans bygga upp en organisation och ett supportsystem. Det kommer att göras inom det treåriga projektet. Först efter projekttidens slut kommer Kunskapsnätet att ingå i Personskadeförbundet RTPs ordinarie verksamhet.

Detta vill vi skapa:
Ett deltagarstyrt digitalt forum (Kunskapsnät) där personer kan dela, skapa och utveckla kunskap och erfarenheter i frågor som berör människor med funktionsnedsättningar.

Forumet består av Nätverksgrupper för olika intresseområden som till exempel skadegrupper, smärta, forskning, friluftsliv eller tillgänglighet. Det är deltagarna som bestämmer och det är bara fantasin som sätter gränser. Nätverksgrupperna ”träffas” på nätet. I grupperna utbyter man specifika erfarenheter och kunskaper och försöker utveckla och förbättra situationen inom respektive område. En certifierad Nätverkskoordinator ansvarar för verksamheten inom gruppen.

I Kunskapsnätet finns det också en Kunskapsgrupp, i vilken alla Nätverkskoordinatorer ingår. I Kunskapsgruppen delar man med sig av vad som pågår i de olika Nätverksgrupperna. En Kunskapskoordinator leder arbetet i gruppen och ansvarar för att all kunskap och information sprids inom och utanför Kunskapsnätet. Kunskapsnätet är öppet för alla oavsett vem du är eller vilken erfarenhet du har.

Anmäl dig som deltagare:
Om du vill vara delaktig, eller känner någon som skulle vara lämplig som deltagare, i till exempel en workshop eller referensgrupp maila till: kunskapsnatet@rtp.se. Uppge i vilken del av projektet du vill vara delaktig och på vilket sätt du vill bli kontaktad. Du kan också anmäla dig via www.rtp.se/kunskapsnatet.

____________________________________________________________

Budgetanslaget för bilstöd är slut

Försäkringskassan har tidigare gått ut med information om att budgetanslaget för bilstöd 2015 beräknas ta slut innan årsskiftet. Budgetanslaget för bilstöd 2015 är på ca 267 000 000 kronor, anslaget tog slut den 9 november 2015.

Även om anslaget för 2015 nu är förbrukat kommer ansökningar om bilstöd att handläggas i vanlig ordning. I samband med ett beviljande beslut om bilstöd kommer kunden informeras om att anslaget är slut och när utbetalning tidigast kan ske. Försäkringskassan tilldelas nytt anslag den 1 januari 2016. Tidigaste utbetalningsdag är den 4 januari 2016.

Försäkringskassan kommer att skicka ut ett brev till kunder som har ett pågående beslut om bilstöd där beslutet går ut efter att anslaget tagit slut, men innan åsskiftet. Dessa kunder uppmanas att kontakta sin handläggare för att få flytta de dagar som är kvar på sitt beslut tills nytt anslag finns tillgängligt. De kunder som har beviljats bilstöd och inte fått sitt bidrag utbetalt för att anslag inte finns tillgängligt, kommer att få bidraget utbetalt när nytt anslag tilldelats.

För att få bidraget utbetalt den 4 januari 2016 behöver kunden skicka in faktura eller kvitto till Försäkringskassan senast den 11 december 2015. Handlingarna skickas till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

www.forsakringskassan.se kommer information kring hanteringen av anslaget att komma upp.

__________________________________________________________

Göran Tidfälts fond

Sista ansökningsdatum för att söka medel ur Göran Tidfälts fond är den 31 december 2015.

Villkor: Ekonomisk hjälp till personer som skadats i en trafikolycka och fått en betydande funktionsnedsättning.


Mer information samt blankett för ansökan hittar du här: www.rtp.se

____________________________________________________________

Årsavisering 2016

Runt den 25 november kom årsavisering för 2016 i brevlådan till alla Personskadeförbundet RTPs medlemmar. Bifogat till årsaviseringen finns inbetalningskort för medlemsavgiften för nästa år.

Årsaviseringen kommer alltså i ett separat utskickoch inte tillsammans med medlemstidningen Liv.

I det här numret.

Personskadeförbundet RTPs kongress den 7-8 november

Personskadeförbundet RTPs kongress: Utveckla landets smärtvård

Anmäl dig till Hjärnskadeforum den 15 januari

Förbättrad vård för patienter med
nackskada i Skåne

Postkoden får inte avgöra vården för personer med ryggmärgsskada

Dags att ansöka om forskningsanslag

Vårdanalys ger tre råd för mer jämlik primärvård

Ge Socialstyrelsen mer makt över den mest avancerade vården

”Hjälpmedel ges inte på jämlika villkor”

Inbjudan till dig som har en hög ryggmärgsskada att delta i undersökning om tal och kommunikation

"Ren skandal om vi inte får plats i LSS-utredningen"

Vill du vara delaktig i projektet Kunskapsnätet?

Budgetanslaget för bilstöd är slut

Göran Tidfälts fond

Årsavisering 2016

 

Vill du avsluta prenumerationen? Klicka här...