Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

KA-information nr 4-2015


Information från KA-gruppens styrelse

KA-gruppen är ett nätverk och kompetensforum för Kontrollansvariga enligt PBL, och som uppfyller SBRs särskilda krav.

Medlemskap ger tillgång till gruppens nätverk, rådgivning, marknadsföringsstöd och löpande information. 

Bli medlem i SBR 

Ansökan medlemskap KA-gruppen


Uppdatering av kontrollansvariga

Från den 2 maj går de första certifikaten ut för de allra första som certiferade sig. Giltigheten hos SP Certifiering för förnyelseprovet är upp till 1 år i förväg enligt nuvarande regler och förordningar. Det går alltså bra att skriva provet ett år innan certifierinen går ut.

Om du har arbetat i ”väsentlig omfattning”, dvs haft några större projekt eller tiotalet mindre under perioden, har du rätt till ett något enklare förnyelseprov. Har du inte nått upp till arbete i väsentlig omfattning får du skriva det vanliga grundprovet. Förnyelseprovet är på 16 frågor och tar 2 timmar. Grundprovet är på 36 frågor och tar 4 timmar.

SBR kommer erbjuda uppdaterinsgenomgång samt tentamen för förnyelse av certikat genom SP Certifiering på våra KA-symposier från och med maj 2016. I april kommer vi även ha en grundkurs för kontrollansvariga enligt PBL där även möjligheten finns anmäla sig separat till tentamen (grundprov). 

Mer information och anmälan KA-symposier

Mer information och anmälan Kontrollansvarig enligt PBL


Ändrade konstruktionsregler 2016

Boverket har ändrat i sina konstruktionsregler, EKS. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016.

I de ändrade reglerna, BFS 2015:6 (EKS 10), har fem nya konstruktionsstandarder tillkommit och dessutom görs ändringar i befintliga regler. Det senare är bland annat bärförmåga vid brand, snölast, olyckslast, minimiarmering i betongkonstruktioner, förspända skruvförband av stål, tryck vinkelrätt fiberriktningen för träkonstruktioner samt partialkoefficienter för pålars bärförmåga. Reglerna har även kompletterats och förtydligats vad gäller ändring av befintliga byggnader, dimensioneringskontroll, utförandekontroll och konstruktionsdokumentation.

Läs mer här


Viktig information om prövningen av små avlopp!

EU-lagstiftning om byggprodukter måste beaktas vid handläggning av ansökan om inrättande eller ändring av små avloppsanläggningar. Om skyldigheterna inte respekteras kan det få konsekvenser för Sverige då vi riskerar ingripanden från EU- kommissionen.

Havs- och vattenmyndigheten och Boverket vill därför uppmärksamma alla miljökontor och länsstyrelser på skyldigheter som följer av det svenska unionsmedlemskapet.

Den handläggande myndigheten får inte efterfråga andra provningar eller bedömningar än de som anges i harmoniserade standarder för byggprodukter.

Myndigheten får heller inte efterfråga andra uppgifter om byggprodukters väsentliga egenskaper än de som framgår av prestandadeklarationerna. Av exempelvis EN 12566-3 framgår bland annat hur länge provningen av reningseffektivitet ska fortgå, antal stickprover som ska genomföras och att reningsgrad ska anges procentuellt och inte i mg/l i deklarationen.

Läs mer här


Frivillig certifiering av installatörer

Den 1 september 2015 trädde en ändrad föreskrift, BFS 2015:4 - CIN 2, i kraft för certifiering av vissa tjänster på energiområdet. Det är en frivillig certifiering som gäller installatörer av småpannor som drivs med biomassa, solvärme- solcellssystem, värmepumpar eller ytnära jordvärme.

Det är ackrediterade certifieringsorgan som ska certifiera installatörerna. Kraven är bland andra tre års praktisk yrkeserfarenhet, särskild kompetens inom sökt behörighet, kännedom om relevanta regelverk. Det finns också krav på att sökande ska ha gått en av Energimyndigheten godkänd utbildning för att få certifikat. Det sistnämnda kravet regleras i en förordning.


Strålsäkerhetsmyndighetens arbete med EU:s strålskyddsdirektiv

Strålsäkerhetsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag på hur EU:s strålskyddsdirektiv, 2013/59/Euratom, ska implementeras i svensk lagstiftning. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2016. Direktivet ska vara implementerat senast den 6 februari 2018.

Ny strålskyddslag och ny strålskyddsförordning

På Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar en arbetsgrupp med att ta fram förslag till ny strålskyddslag och ny strålskyddsförordning. Samtidigt pågår en översyn av myndighetens föreskrifter.

Översyn av våra föreskrifter

anders.wikander@ssm.se. Kontakta även Anders Wikander om du har frågor och synpunkter kring arbetet med EU:s strålskyddsdirektiv.

Andra författningsförslag

Den nya strålskyddslagen ska reglera allt som har med strålskydd att göra. Därför behövs nya hänvisningar till lag om strålskydd i följande författningar:

Arbetsmiljölagen

Patientsäkerhetslagen

Lagen om medicintekniska produkter

Plan- och bygglag

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor

Läs mer här


Vill korta instansnivån

Länsstyrelserna ska inte längre pröva överklagade av kommunala beslut om detaljplaner.

Prövningen ska istället göras direkt av mark- och miljödomstolen.

-  Det måste bli både enklare, billigare och gå snabbare att bygga bostäder, säger bostads-, och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (MP), som i och med förslaget hoppas kunna kapa 3-4 månader i planprocessen.

Läs mer här


Möjligheter att etablera bokaler

Boverket har undersökt om det finns hinder för möjligheten att etablera så kallade bokaler. I uppdraget ingick att se om det finns något i regelverken, exempelvis i Boverkets byggregler, som hindrar att bostäder och lokaler disponeras tillsammans i en byggnad.

Rapporten pekar på att det finns en mängd lagstiftningar och regelverk som har skilda krav för bostäder och lokaler och därför är det oftast lämpligast att skilja dem åt i separata enheter. Dessa enheter kan sedan knytas samman med ett specialkontrakt som exempelvis har skett i Rosengård. Kontrakten har dock inte prövats rättsligt förutom av den lokala hyresnämnden.

Läs mer här


Bidrag för att rusta upp skollokaler

En god arbetsmiljö för elever och lärare är en viktig förutsättning för att alla elever ska nå kunskapskraven i skolan. Det är bakgrunden till att regeringen har infört ett bidrag under åren 2015–2018 för att rusta upp skollokaler. Bidraget börjar gälla den 1 november 2015 och först då går det att skicka in en ansökan.

Läs mer här


Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design

Ansvarig:Kulturdepartementet

Utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design tillsattes med uppdraget att göra en översyn av den nuvarande politiken för arkitektur, form och design och föreslå en ny politik för området. Syftet med uppdraget är att stärka arkitekturens, formens och designens värde och betydelse för individen, livsmiljön och den hållbara samhällsutvecklingen.

Ladda ner här


Var fjärde litar inte på att hantverkare följer regler

26 procent av de svenska hushållen uppger att de har mycket låg tilltro till att hantverkare följer de lagar och regler som är satta att skydda konsumenter, vilket är dubbelt så stor andel jämfört med i Danmark och Finland. Det framgår av en rapport från Europeiska kommissionen.

- Det är oroväckande att förtroendet för hantverkare är så lågt. Men det finns sätt att skydda sig. Anlita alltid kvalitetssäkrade hantverkare, var noggrann med skriftliga avtal och gör inte någon slutbetalning innan allt är besiktigat och godkänt, säger Johan Leth, vd och grundare av brabyggare.se.

Andel konsumenter som uppger att de har låg tilltro till att hantverkare följer lagar och regler

Norge 29 %
Sverige 26 %
Island 15 %
Danmark 13%
Finland 13 %

Läs hela rapporten här 


Fråga till KA-forumet:

Jag har varit kontrollansvarig för uppförandet av en tysk villa i Sverige. Vid slutsamrådet fick jag och byggnadsinspektören veta att rörkopplingar till kall- och varmvatten fanns inbyggda i väggarna, vilket inte är ovanligt i Tyskland. Att ha inspektionsluckor vid alla kopplingar fungerar inte, att riva upp alla väggar känns orimligt (kaklat, målat, skåp etc.). Ledningarna är givetvis provtryckta och materialet är typgodkänt. Finns det någon som har erfarenhet om hur vi kan godkänna detta utan stora ingrepp?

 

Svar:
Oavsett varifrån leveransen kommer till Sverige gäller svenska regler eftersom byggreglerna inte är harmoniserade inom EU.

Alltså gäller våra regler i BBR. I detta fallet gäller BBR 6:625. Det är ett problem med typgodkännande eftersom det i princip innebär att utförandet (om typ godkännandet även gäller utförandet) intygar att man följer Svenska byggregler. Vi har samma problem med typgodkännandet när det gäller t ex enstegstätade fasader.

Vårt krav är alltid funktionskravet. Om man utför enligt rådstexten är det OK men man är fri att genomföra konstruktionen på annat sätt men måste vara beredd att verifiera att man ändå uppfyller funktionskravet.

Enligt BBR 6:625 uppfyller inbyggda ledningar kraven om det inte finns fogar eller dolda kopplingar i väggarna.

 

Allmänt
Observera att BBR anger MINIMIKRAV på byggnader och att byggherren kan välja alternativ som överträffar kraven i BBR. Likaså kan vissa verksamheter ställa andra krav som överträffar minimikraven i BBR.

Ingvar Edsö


Mål nr: T 407-13, Högsta domstolen. Vad avses med Fackmässig bedömning?

Tolkning av Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Vid en fackmässig bedömning enligt kap. 1 § 8 ska entreprenören beakta sådana förhållanden inom arbetsområdet som är troliga.

I målet ställs två tolkningar av bestämmelsen mot varandra, nämligen a) att entreprenören får utgå från de mest optimala förhållanden som en fackmässig bedömning tillåter och b) att entreprenören måste räkna med de mest negativa förhållanden som en fackmässig bedömning ger anledning att befara.

Läs mer här


Domslut Mål nr: T 916-13. Högsta domstolen Enstegstätad fasad

Totalentreprenad avseende småhus. En entreprenör har använt sig av en konstruktion med putsad, enstegstätad fasad. Konstruktionen har medfört betydande risker för problem med mögel, röta och dålig lukt. Resultatet av entreprenörens arbete svarar därför inte mot vad beställaren med fog har kunnat förutsätta. Fel i entreprenaden har ansetts föreligga.

HD förklarar att fel föreligger i entreprenaden genom att Myresjöhus har använt sig av en konstruktion med putsad, enstegstätad fasad.

Läs mer här


Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2504-15

Byggnadshöjden för en uppförd byggnad har konstaterats avvika från den i bygglovet angivna och enligt detaljplanen tillåtna. Avvikelsen om 25 cm har inte ansetts som en liten avvikelse med hänsyn till områdets specifika karaktär och att det finns risk att avvikelsen får prejudicerande verkan i omgivningen. Nämndens föreläggande om att vidta rättelse har därför fastställts.

Läs mer här


Ny dom om offentlig säljverksamhet

Kommunernas möjlighet att ställa krav på fjärrvärmeanslutning vid försäljning av småhustomter har varit omdiskuterad. Det är därför bra att frågan blivit prövad av Stockholms tingsrätt.

Tingsrätten fann att ett villkor av det aktuella slaget inte kan anses snedvrida konkurrensen när det gäller försäljning av småhustomter.

Tingsrätten har med stor noggrannhet prövat även om kommunens villkor har någon konkurrenssnedvridande eller konkurrenshämmande effekt på distribution eller återförsäljning och installation av värmepumpar eller på brunnsborrning, så kallade kopplade marknader. Tingsrätten kommer fram till att någon sådan effekt inte finns.

Läs mer här


Mål enligt Plan- och bygglagen: P 6103-15

Bygglov. Fråga om kravet på byggnads utformning i 8 kap 1 § PBL varit uppfyllt. Bygglovsritningar saknade uppgift om måttangivelser beträffande dörrpassager. Vid en bedömning utifrån ritningarnas skala konstaterade MÖD att utformningskravet när det gäller dörrpassager inte var uppfyllt för flertalet av de dörrar som redovisats på ritningarna. MÖD har därför upphävt beslutet om bygglov och återförvisat målet till nämnden för fortsatt handläggning.

Läs mer här


Hur kan man följa upp den beräknade specifika energianvändningen via mätning?

Verifiering av byggnadens specifika energianvändning kan samordnas med en energideklaration enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. En energideklaration redovisar byggnadens energiprestanda på samma sätt som Boverkets byggregler ställer krav på byggnadens specifika energianvändning.

Energideklarationer rapporteras till Boverket.


Hur ska verifiering av energianvändningen hanteras med tanke på slutbesked?

Metoder för att verifiera att energikravet uppfylls redovisas i allmänt råd i BBR avsnitt 9:2/9:3. Byggnadens specifika energianvändning bör i normalfallet både beräknas och mätas.

Om byggnadsnämnden anser att energimätning behöver göras, så ska detta skrivas in i kontrollplanen. Kommunen kan inte meddela slutbesked, eftersom kontroll behöver göras i ett senare skede. Däremot kan byggnadsnämnden ge interimistiskt slutbesked enligt 10 kap. 36 § PBL.

Läs mer här


SBR Byggingenjörerna AB, Gävlegatan 15, 113 30 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos  oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.