Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

KA-nytt nr 1/2024

Detta utskick innehåller information om SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL, nyheter samt rättsfall. 


Information från SBR

Senaste avsnittet i SBRs podd:

De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Köpare har en lagstadgad undersökningsplikt och säljare enligt rättspraxis en viss upplysningsplikt. Mäklaren ska vara opartisk och verka för att säljare och köpare upplyses om och fullgör sina respektive skyldigheter. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. Tvister efter fastighetsöverlåtelser är trots detta vanliga och ofta mycket kostsamma. Varför är det så och går det att göra något åt?

Du lyssnar på avsnittet här


Information om SBR och SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL

Styrelsen för SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL består av:

Mats Löfgren – ordförande

Said Elmi – styrelseledamot

Carina Friberg-Sörling - styrelseledamot

Om du är intresserad av att vara med i expertgruppens styrelse så maila detta till linn.bessner@sbr.se så berättar hon mer. 


Ansökan medlemskap i SBRs expertgrupp för kontrollansvariga enligt PBL

KA-gruppen är ett nätverk och kompetensforum för Kontrollansvariga enligt Plan- och Bygglagen, och som uppfyller SBRs särskilda krav.

Gruppens uppdrag är i korthet att:

  • erbjuda sina medlemmar hjälpmedel för att effektivt bedriva KA-uppdrag
  • löpande informera medlemmar om förändringar i lagstiftning och utvecklingen i branschen, inklusive byggprodukter och arbetsmetoder
  • erbjuda medlemmar symposier för uppdatering och uppgradering i syfte att öka deras värde för uppdragsgivare, och ge dem ett ökande försprång i förhållande till icke anslutna kontrollansvariga
  • tillhandahålla support avseende bygglagstiftning, byggfrågor och entreprenadjuridik.
  • informera myndigheter och uppdragsgivare om medlemmarnas kunskap och kompetens

Medlemskap ger tillgång till gruppens nätverk, rådgivning, marknadsföringsstöd och löpande information. Som medlem kan du också få möjlighet att medverka i gruppens arbete.


Nyheter

Extra remiss ”Möjligheternas byggregler”

Boverket fick vid förra remissomgången in mer än 1 400 remissvar. Med anledning av de många remissvaren har Boverket gjort en del justeringar av det föreslagna regelverket, därav behovet av en extra remiss. Den extra remissen kan besvaras fram till den 5 april.

Planen är fortsatt att det nya regelverket ska träda i kraft den 1 januari 2025.

Läs mer här


Ny föreskrift om certifierade byggprojekteringsföretag

Boverkets nya föreskrift om certifierade byggprojekteringsföretag är nu beslutad och träder i kraft den 1 mars 2024. Detta innebär att lagändringen från 2022 nu kan börja tillämpas vid certifiering av byggprojekteringsföretag.

1 augusti 2022 ändrades plan- och bygglagen. Ändringarna innebar att det infördes en ny typ av aktör i lagen, ett så kallat certifierat byggprojekteringsföretag. Om en byggherre väljer att använda ett sådant företag ska byggnadsnämnden inte pröva 2 av 3 utformningskrav och alla de 11 tekniska egenskapskraven inför beslut om bygglov och startbesked. Detta system gäller dock bara visa bostadshus.

I de nya föreskrifterna får kontrollansvariga en framträdande roll.

Läs mer här


Byggkontrollutredningen - remiss

Byggkontrollutredningens betänkande ”Ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll” är ute på remiss fram till den 26 april 2024.

Regeringen tillsatte utredningen efter flera takras, däribland takraset i Kiruna år 2020 (Tarfalahallen).

Utredningen föreslår en rad åtgärder för att förstärka kontrollsystemet i PBL avseende vissa byggnadsverk, med bland annat krav på ”obligatorisk sakkunnigkontroll”, och ”förtydligat byggherreansvar” samt krav på större oberoende av kontrollansvariga:

”…inte har deltagit i det projekt som han eller hon är kontrollansvarig i, om kontrollen avser en åtgärd eller ett byggnadsverk som omfattas av obligatorisk sakkunnigkontroll”

Läs mer här


Annons:


Rättsfall

Avgöranden

Här hittar du länkar till publicerade avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen. De avgöranden som anses ha en särskild betydelse som vägledning vid bedömning av likartade frågor i framtiden läggs in i Sveriges Domstolars databas för vägledande avgöranden.

Läs mer här


MÖD-dom, både fast och löpande vite

Enligt MÖD var det rätt av nämnden att förena ett föreläggande om rivning av en byggnad med både ett fast vite och ett löpande vite, till skillnad från underinstansen (MMD) som upphävde det löpande vitet.

Läs mer här.


MÖD-dom, detaljplan upphävs pga. fridlysta fladdermöss

MÖD har upphävt en detaljplan eftersom kommunen inte har lagt fram någon specifik utredning om planens påverkan på fridlysta fladdermöss trots att det är utrett att sådana finns inom detaljplaneområdet. Det har därmed saknats tillräckligt underlag för att bedöma om detaljplanen kan genomföras utan hinder av artskyddsförordningens bestämmelser.

Läs mer här


MÖD-dom, detaljplan upphävs pga. otydlig planbestämmelse

MÖD har upphävt en detaljplan med anledning av en otydlig planbestämmelse om trädfällning. Av detaljplanen är det oklart vilket/vilka träd som avses att skyddas.

I plankartan står det angivet ”Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk” och i planbeskrivningen ”gäller på … och syftar till att vidmakthålla tre uppvuxna och för kvarterets karaktär viktiga barrträd.”

Läs mer här.


Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!


facebooklinkedinyoutubeinstagram

SBR Byggingenjörerna AB, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.