Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

KA-nytt nr 3/2023

Detta utskick innehåller information om SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL, nyheter samt rättsfall. 


Information från SBR

Senaste avsnittet i SBRs podd:

Vad är de 10 viktigaste punkterna att tänka på när en privatperson ska bygga eget hus. 

Du lyssnar på avsnittet här


Information om SBR och SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL

Styrelsen för SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL består av:

Mats Löfgren – ordförande

Said Elmi – styrelseledamot

Carina Friberg-Sörling - styrelseledamot

Om du är intresserad av att vara med i expertgruppens styrelse så maila detta till linn.bessner@sbr.se så berättar hon mer. 


Ansökan medlemskap i SBRs expertgrupp för kontrollansvariga enligt PBL

KA-gruppen är ett nätverk och kompetensforum för Kontrollansvariga enligt Plan- och Bygglagen, och som uppfyller SBRs särskilda krav.

Gruppens uppdrag är i korthet att:

  • erbjuda sina medlemmar hjälpmedel för att effektivt bedriva KA-uppdrag
  • löpande informera medlemmar om förändringar i lagstiftning och utvecklingen i branschen, inklusive byggprodukter och arbetsmetoder
  • erbjuda medlemmar symposier för uppdatering och uppgradering i syfte att öka deras värde för uppdragsgivare, och ge dem ett ökande försprång i förhållande till icke anslutna kontrollansvariga
  • tillhandahålla support avseende bygglagstiftning, byggfrågor och entreprenadjuridik.
  • informera myndigheter och uppdragsgivare om medlemmarnas kunskap och kompetens

Medlemskap ger tillgång till gruppens nätverk, rådgivning, marknadsföringsstöd och löpande information. Som medlem kan du också få möjlighet att medverka i gruppens arbete.


Nyheter

Föreskrifter om ”Certifierade byggprojekteringsföretag” – ute på remiss!

Syftet med Boverkets nya föreskrifter är att göra de införda bestämmelserna i plan- och bygglagen om ”certifierade byggprojekteringsföretag” tillämpbara. Utan dessa föreskrifter kan byggprojekteringsföretagen inte certifiera sig.

 Förslaget bygger på ett certifierbart kvalitetsledningssystem och är uppdelat i två behörighetsklasser. I normal behörighet ingår en- och tvåbostadshus med högst två våningar och i kvalificerad behörighet ingår alla bostadsbyggnader med undantag för Br0-byggnader (byggnader med mycket stort skyddsbehov med avseende på brandskydd).

I förslaget föreslås kontrollansvariga få en framträdande roll avseende vilka kompetenser de certifierade byggprojekteringsföretagen ska ha tillgång till.

Företag med N-behörighet behöver bara ha tillgång till en kontrollansvarig.

Företag med K-behörighet behöver utöver en kontrollansvarig med K-behörighet ha tillgång till en brandsakkunnig (SAK 4) och en konstruktör med minst 6 års erfarenhet enligt 7§.

” Kraven på särskild kompetens enligt 7 § bedöms i praktiken kunna leda till en ökad efterfrågan på certifierade kontrollansvariga..”

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.

Läs mer här


Vägledningar från Boverket

Boverket informerar om sakkunnigas olika roller

Om byggherrens organisation saknar kunskap inom vissa specifika områden kan byggnadsnämnden i en kontrollplan ställa krav på att viss kontroll ska ske av en certifierad sakkunnig. Om byggherren i andra situationer använder sig av en certifierad sakkunnig, exempelvis vid framtagande av handlingar inför bygglov eller startbesked, utförs dessa uppgifter i sådana fall inte inom ramen för personens roll som certifierad sakkunnig, och byggnadsnämnden måste således inte godta dessa handlingar. Byggnadsnämnden är skyldigt att endast godta utlåtanden från utförda sakkunnighetskontroller enligt kontrollplanen.

Läs mer här.


Rättsfall

Avgöranden

Här hittar du länkar till publicerade avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen. De avgöranden som anses ha en särskild betydelse som vägledning vid bedömning av likartade frågor i framtiden läggs in i Sveriges Domstolars databas för vägledande avgöranden.

Läs mer här


MÖD-dom, Boverkets krav om återkallelse av takstegar ej proportionerligt

Boverket har till uppgift enligt plan-och bygglagen att utöva tillsyn av byggprodukter (s.k. marknadskontroll). MÖD har bedömt att det inte varit proportionerligt av Boverket att förelägga en distributör att återkalla takstegar från marknaden när bristerna hos stegarna gällt formerna för upprättandet av prestandadeklarationen och viss information i CE-märkningen, dvs. brister av formell karaktär. Då bristerna inte avsett säkerhetsrisker har MÖD i sin proportionalitetsbedömning upphävt Boverkets föreläggande om återkallelse.

Läs mer här.


MÖD-dom, bygglov upphävs pga. trafikbuller

Bygglov för flerbostadshus inom detaljplan. Trafikbullret vid bostadshusets ena fasad skulle komma att överskrida 55 dB(A), vilket skulle leda till att planbestämmelsen om att minst hälften av bostadsrummen skulle vara riktade mot en ljuddämpad sida inte uppfylldes. MÖD har bedömt att detta inte kan anses vara en liten avvikelse, trots att ljudnivån vid fasaden kommer att hålla sig inom det riktvärde som numera anges i 3 § bullerförordningen (2015:216).

Läs mer här


MÖD-dom, byggnadsstadgans krav på 4,5 m gäller ej mot allmän plats

MÖD har bedömt att 39 § i byggnadsstadgan om att byggnad inte får placeras närmare grannes tomtgräns än 4,5 meter inte ska tillämpas i förhållande till en fastighetsgräns mot allmän plats.

Läs mer här.


MÖD-dom, flexibel detaljplan – ny prövning

MÖD ansåg att ansökan var planenlig men att det pga. planens flexibla utformning ändå fanns skäl att pröva omgivningspåverkan. Vilket normalt inte ska prövas i bygglovsskedet då det redan ska vara utrett i planläggningen. Vid den prövningen ansåg MÖD att insynen i bostadshus och trädgård inte innebar en betydande olägenhet för grannen.

Läs mer här

Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!


facebooklinkedinyoutubeinstagram

SBR Byggingenjörerna AB, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.