Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

KA-nytt nr 2/2022

Detta utskick innehåller information om SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL, nyheter samt rättsfall. 


Information från SBR

Bygg- och fastighetspodden SBR

De två första avsnitten är nu lanserade!

Podden belyser intressanta ämnen inom branschen, och i varje avsnitt har vi en eller flera gäster som intervjuas. 

Du kan lyssna på avsnitten via denna länk.Information om SBR och SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL

Styrelsen för SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL består av:

Mats Löfgren – ordförande

Said Elmi – styrelseledamot

Carina Friberg - styrelseledamot


Ansökan medlemskap i SBRs expertgrupp för kontrollansvariga enligt PBL

KA-gruppen är ett nätverk och kompetensforum för Kontrollansvariga enligt Plan- och Bygglagen, och som uppfyller SBRs särskilda krav.

Gruppens uppdrag är i korthet att:

  • erbjuda sina medlemmar hjälpmedel för att effektivt bedriva KA-uppdrag
  • löpande informera medlemmar om förändringar i lagstiftning och utvecklingen i branschen, inklusive byggprodukter och arbetsmetoder
  • erbjuda medlemmar symposier för uppdatering och uppgradering i syfte att öka deras värde för uppdragsgivare, och ge dem ett ökande försprång i förhållande till icke anslutna kontrollansvariga
  • tillhandahålla support avseende bygglagstiftning, byggfrågor och entreprenadjuridik.
  • informera myndigheter och uppdragsgivare om medlemmarnas kunskap och kompetens

Medlemskap ger tillgång till gruppens nätverk, rådgivning, marknadsföringsstöd och löpande information. Som medlem kan du också få möjlighet att medverka i gruppens arbete.


Nyheter

Lagförslag - ”Certifierade byggprojekteringsföretag”

Regeringen föreslår att det införs en ny aktör i plan- och bygglagen, certifierat byggprojekteringsföretag. En byggherre ska kunna använda ett certifierat byggprojekteringsföretag i projekteringen vid nybyggnad av bostadshus och om ett sådant företag används ska byggnadsnämnden inte beakta utformningskraven på ändamålsenlighet och tillgänglighet samt de tekniska egenskapskraven inför beslut om bygglov och startbesked. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. Läs mer här

Riksdagen planerar att besluta om propositionen/lagförslaget den 21 juni 2022. Läs mer här


Remisser

Remiss om Boverkets förslag om nya regler för ”ombyggnader”

Boverket föreslår att PBL:s begrepp ”ombyggnad” ska ersättas med ”påtaglig förnyelse”.  

Kriterierna för ”påtaglig förnyelse” föreslås vara att åtgärden ska vara bygglovs- eller anmälningspliktig, innebära att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden genomgår omfattande åtgärder samt medföra en stor ekonomisk investering. 

Innebörden av ”omfattande åtgärder” föreslår Boverket ska preciseras ytterligare i PBF genom ett antal kriterier.  

De följdkrav som ska ställas vid påtaglig förnyelse avgränsas till att omfatta tillgänglighet, brister som medför betydande risker med avseende på hälsa och säkerhet samt särskilda krav kopplade till implementeringen av EU-direktiv. Boverket föreslår även förtydligande av vilka följdkrav som kan ställas på hela byggnaden respektive endast på den del som påtagligt förnyas. 

Remissvar kan skickas till Finansdepartementet till och med den 30 september 2022. 

Läs mer här


Vägledningar från Boverket

Uppdaterad vägledning om åtgärdsföreläggande

Boverket har uppdaterat vägledningen om åtgärdsföreläggande. Bland annat beskrivs vad som gäller efter beslut om intermistiskt slutbesked avseende åtgärdsföreläggande. 

Läs mer här


Rättsfall

Avgöranden

Här hittar du länkar till publicerade avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen. De avgöranden som anses ha en särskild betydelse som vägledning vid bedömning av likartade frågor i framtiden läggs in i Sveriges Domstolars databas för vägledande avgöranden.

Läs mer här


Även juridiska personer får överklaga Attefallshus

Mark- och miljööverdomstolen tillerkänner en villaförening klagorätt av ett startbesked för ett Attefallshus med hänvisning till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. 

Läs mer här.


Tillbyggnad eller inte?

Tillbyggnaden består av en regelkonstruktion i trä som vilar på tre trästolpar. Ovanpå regelkonstruktionen har en plastduk rullats ut och fästs med rep. 

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att plastduken inte är beständig på ett sådant sätt som måste krävas för att konstruktionen ska anses ha ett tak.  

Mark- och miljööverdomstolen anser vidare att den underliggande träkonstruktionen – utan beständig takbeklädnad – inte ger ett visuellt intryck av att vara en tillbyggnad eller att den innebär någon ökning av byggnadens volym. Mark och miljööverdomstolen bedömer därför att åtgärden inte utgör en bygglovspliktig tillbyggnad. 

Läs domen här


Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!

facebooklinkedin

SBR Byggingenjörerna AB, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.