Välkommen till Anhörig- och kunskapscenters nyhetsbrev!

I nyhetsbrevet vill vi belysa teman ur anhörigas perspektiv och ge inblick i anhörigas olika livssituationer. Vi vill också förmedla information om aktuell forskning och insatser till stöd för anhöriga på nationell, regional och lokal nivå.


✦ TEMA ✦
Nära vård


Ny teknik, nya mediciner och behandlingsmetoder gör att vi idag lever längre och mår bättre. Det ställer nya krav på hälso- och sjukvården. Vi behöver mer hälsofrämjande och förebyggande insatser där bemötande och tillgänglighet är de viktigaste ingredienserna. En vård som känns nära oavsett vem man är eller var man bor.

Nära vård bygger på en tät samverkan mellan olika aktörer som primärvård, kommunal omsorg och socialtjänst med flera. Omställningen mot en nära vård har redan börjat och i detta nyhetsbrev berättar vi mer om det. I en intervju med Tove Brusman, enhetschef för Anhörig- och kunskapscenter, får vi bland annat ta del av hennes tankar kring vilken betydelse nära vård kan ha för anhöriga som hjälper, stöttar eller vårdar någon närstående.


Vad är Nära vård?

En omställning till nära vård betyder ett förändrat förhållningssätt. Det innebär ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Fokus ska förflyttas från organisation till person och relation. Vården ska utgå från människors förmåga att vara aktiva ”medskapare” istället för att betrakta dem som passiva mottagare. En god och nära vård ska bidra till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.


Hur påverkas anhöriga av Nära vård?

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) framhåller att hälso- och sjukvården, i en god och nära vård, har skyldighet att beakta anhörigas behov av information, råd och stöd vid närståendes ohälsa, funktionsnedsättning eller när närstående avlider. Det är viktigt att möjliggöra anhörigas delaktighet också för att förebygga ohälsa hos anhöriga. Nka ser en risk i att anhöriga marginaliseras trots att den vård, hjälp och stöd de ger är mycket viktig för närståendes tillfrisknande, hälsa och välbefinnande. Inte minst för personer med kognitiva nedsättningar och psykisk ohälsa.

Anhörigas roll kan variera mycket, alltifrån en anhörig som tar fullt vård- och omsorgsansvar för en multisjuk närstående, till att vara helt frånvarande och icke existerande i patientens liv. Nka menar att reformen Nära vård i sig innebär att alltmer specialiserad vård förflyttas till patientens hem, vilket i sin tur sannolikt kommer att innebära ytterligare ökade insatser för anhöriga. I de fallen anhöriga tar en aktiv del i vård, stöd och omsorg av patienten finns dessutom ett behov av att även denna vård kan följas upp och kvalitetssäkras.


Intervju med Tove

Tove Brusman är sedan hösten 2019 enhetschef för Anhörig- och kunskapscenter. Under hennes yrkesverksamma liv har hon arbetat inom äldreomsorg och socialpsykiatri, bland annat som arbetsterapeut, personligt ombud och enhetschef inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Innan Tove kom till Anhörig- och kunskapscenter arbetade hon med träffpunkt och daglig verksamhet.


På gång på Anhörig- och kunskapscenter

Anhörig- och kunskapscenter inbjuder anhöriga till flera intressanta tematräffar under våren 2022:

23 mars kl.15:00-16:30 Om hjälp och stöd i hemmet – vad gör en biståndshandläggare?

27 april kl. 15:00-16:30 Personligt ombud informerar om sin verksamhet.

3 maj kl. 18:00-20:00 Inblick i barns och ungas liv på internet.

17 maj kl.18:00-20:00 Råd och tips om hur samtal med barn om internet kan gå till.

Vi erbjuder också öppna samtalsträffar för dig som är anhörig till någon med missbruk:

17 mars, 21 april och 19 maj kl.16:30-18:30. Du kan komma vid ett eller flera tillfällen. Samtalen leds av anhörigkonsulenter. Anmäl dig senast en vecka innan träffen äger rum. 

4 april 13:15-15:00 startar en grupp om återhämtning som passar alla anhöriga som vill ha verktyg för att ta hand om sig själv när man samtidigt stöttar en närstående.

Grupper för barn och ungdomar som har syskon med funktionsvariation eller psykisk ohälsa startar så snart vi får tillräckligt många anmälda. Anmäl ditt intresse så kommer grupperna igång.

Information om våra grupper, utbildningar och tematräffar för våren 2022 uppdateras kontinuerligt. Mer information om aktiviteterna samt för anmälan se vår hemsida: www.norrkoping.se/anhorigcenter. Du kan också ringa oss för information!


Besök vår hemsida

Börja prenumerera

Anhörig- och kunskapscenter finns till för dig som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka. Vi vänder oss till alla anhöriga oavsett ålder.

Telefon: 011-15 54 30

E-post: anhorigstod@norrkoping.se

Adress: Anhörig- och kunskapscenter, Drottninggatan 32, 602 24 Norrköping

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.