Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

KA-nytt nr 4/2021

Detta utskick innehåller information om SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL, nyheter samt rättsfall. 


Information om SBR och SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL

Styrelsen för SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL består av:

Mats Löfgren – ordförande

Said Elmi – styrelseledamot

Carina Friberg - ny styrelseledamot


Ansökan medlemskap i SBRs expertgrupp för kontrollansvariga enligt PBL

KA-gruppen är ett nätverk och kompetensforum för Kontrollansvariga enligt Plan- och Bygglagen, och som uppfyller SBRs särskilda krav.

Gruppens uppdrag är i korthet att:

  • erbjuda sina medlemmar hjälpmedel för att effektivt bedriva KA-uppdrag
  • löpande informera medlemmar om förändringar i lagstiftning och utvecklingen i branschen, inklusive byggprodukter och arbetsmetoder
  • erbjuda medlemmar symposier för uppdatering och uppgradering i syfte att öka deras värde för uppdragsgivare, och ge dem ett ökande försprång i förhållande till icke anslutna kontrollansvariga
  • tillhandahålla support avseende bygglagstiftning, byggfrågor och entreprenadjuridik.
  • informera myndigheter och uppdragsgivare om medlemmarnas kunskap och kompetens

Medlemskap ger tillgång till gruppens nätverk, rådgivning, marknadsföringsstöd och löpande information. Som medlem kan du också få möjlighet att medverka i gruppens arbete.


Nyheter

Ny författning från Boverket om klimatdeklaration – inför 1 januari 2022

Författningens benämning är ”Boverkets föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader” med BFS nummer 2021:7. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2022 parallellt med lagen (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader och förordningen (2021:789) om klimatdeklaration för byggnader.

Läs mer här.


Tidplanen för Möjligheternas byggregler uppdateras till 2024

”Tidplanen för regeringsuppdraget att modernisera och förenkla Boverkets bygg- och konstruktionsregler justeras. Nu planeras alla författningar att träda i kraft samtidigt 2024.

Tidplanen för projektet som av Boverket kallas ”Möjligheternas byggregler” var tidigare uppdelad i två block. Nu samordnas dessa till ett och de nya författningarna beräknas träda i kraft 1 juli 2024. Samma datum som sedan innan var planerat för det tidigare block 2.

Beslutet att sammanföra blocken gör också att standardiseringsorganen hinner längre i arbetet med att ta fram nya/förändrade standarder som kan bli verktyg för verifiering när de allmänna råden tas bort.”

Läs mer här

Nya vägledningar från Boverket

Ny digital handbok om klimatdeklarationer för byggnader

Den digitala handboken innehåller vägledningstexter, en klimatdatabas och en webbutbildning om klimatdeklaration för byggnader.

Handboken och webbutbildningen innehåller bland annat information om vilka kategorier av byggnader som berörs av lagen och om skillnaden mellan specifika klimatdata för byggprodukter och generiska klimatdata i Boverkets klimatdatabas.

I handboken framgår också hur en klimatberäkning går till och hur Boverkets klimatdatabas kan användas.

Läs mer här


Ny vägledning - förebygg fel, brister och skador

Boverkets byggskaderapport från 2018 visade på en årlig kostnad för fel, brister och skador i byggbranschen på drygt 100 miljarder kronor. Det innebär att var fjärde investerad krona slösas bort.

Boverket har nu publicerat en vägledning om vanligt förekommande risker och hur processen kan se ut för att minska dessa.

Läs mer här


Annons:


Ny vägledning om plats för medhjälpare - tillgänglighet

Boverket har publicerat en ny vägledning om tillämpningen av kravet på plats för medhjälpare i tillgänglighetsreglerna.

Läs mer här


Rättsfall

Avgöranden

Här hittar du länkar till publicerade avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen. De avgöranden som anses ha en särskild betydelse som vägledning vid bedömning av likartade frågor i framtiden läggs in i Sveriges Domstolars databas för vägledande avgöranden.

Läs mer här


Ledamotshuset (f.d. kanslihuset) får inte byggas till – förvanskning!

”Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att ledamotshuset har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde och att den föreslagna tillbyggnaden mot Rådhusgränd skulle innebära en påtaglig förändring av byggnaden. I likhet med Riksantikvarieämbetet bedömer Mark- och miljööverdomstolen att åtgärden skulle innebära en förvanskning av ledamotshuset i strid med 8 kap. 13 § PBL”

Foto: White arkitekter

Den indragna mittendelen visar tillbyggnaden

Ledamotshusets gård skulle ha byggts igen med tillbyggnaden

Foto: Fredrik von Feilitzen


Byggsanktionsavgift för sammanbyggt Attefallshus och friggebod

”Flygfotografier och andra bilder som åberopats av nämnden visar att de olika byggnadsdelarna uppförts i ett sammanhang samt att de är sammanbyggda och tillsammans bildar en byggnadsvolym som varken till utformning eller storlek överensstämmer med den carport som de fått startbesked för.

Den omständigheten att slutbesked getts för carport utifrån lämnade uppgifter om att startbeskedet följts eller vad som i övrigt framkommit i målet föranleder inte någon annan bedömning. Åtgärden är därmed att betrakta som nybyggnad i sin helhet av en komplementbyggnad om ca 40 kvm som enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 PBL kräver bygglov”

Läs domen här


Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!

facebooklinkedin

SBR Byggingenjörerna AB, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.