Nytta och nätverk – en viktig kombination på GR

En ny hösttermin är igång, och många är vi nog som hade hoppats på att kunna träffas i större utsträckning än vad som för tillfället är möjligt. Det gäller att hålla ut ett tag till. Redan i oktober avser GR att genomföra vissa aktiviteter på plats, men vi kommer givetvis fortsätta att erbjuda delar av vårt utbud digitalt.

En av fördelarna med det fysiska mötet är nyttan av nätverkande med andra kursdeltagare, både det som sker i rummet, men lika mycket det som sker i pauser, dialoger och grupparbeten. Om detta vittnar Anders Nordberg Markhede, enhetschef på Mölndals stad, i det här nyhetsbrevets reportage.

Trevlig läsning, och botanisera bland alla utbildningar och konferenser som är på gång!

Nicholas Singleton

Enhetschef, Kompetens- och verksamhetsutveckling

Reportaget:

”Supported Employment ger närmare kontakt med arbetsgivare”

Supported Employment är en arbetsmetod som hjälper verksamheter och medarbetare att stötta människor in på arbetsmarknaden. GR erbjuder sedan flera år tillbaka en kurs i metoden för er i kommunerna. Anders Nordberg Markhede, enhetschef på Mölndals stad, har låtit sina medarbetare på arbetsmarknadsenheten gå kursen för att utveckla sin kompetens. Läs mer

Våra kurser i Supported Employment (SE)

Vi erbjuder två omgångar under hösten. Under utbildningen kommer du som deltagare få kunskap om de fem stegen i Supported Employment och prova olika tekniker som underlättar i det dagliga arbetet.

Start 4 oktober

Start 8 november

Feedback Informed Treatment (FIT)

29-30 november: FIT är ett enkelt sätt att ta reda på hur en insats fungerar. FIT handlar om att kontinuerligt involvera klienten i insatsen som ges genom att regelbundet följa upp vilket utfall insatsen leder till och vad som kan förbättras i stödet som ges. FIT kan användas oberoende av metod och målgrupp, och utgår från relationen mellan klient och professionell.

Läs mer

Individual Placement and Support (IPS)

Start 4 oktober eller 29 november: Individual Placement and Support är en evidensbaserad form av Supported Employment skapad för personer med psykisk ohälsa. Utbildningen innehåller teori, metodik och verktyg, och den ger kunskap om IPS-metoden på forsknings- och praktikernivå.

Start 4 oktober

Start 29 november

Att leda digital transformation inom vård och omsorg (7,5 högskolepoäng)

Start 21 september: Utbildningen ska öka förståelsen hos chefer inom vård och omsorg för digitaliseringens möjligheter, samt höja kompetensen i att leda förändringsarbete för att effektivt tillvarata digitaliseringens möjligheter. Utbildningen ger 7,5 högskolepoäng och genomförs i kvartsfart med start 21 september.

Läs mer

Existentiella samtal för personal i vård och omsorg

6 oktober: Utbildningen vänder sig till personal inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Kursen vill genom diskussion, ny kunskap och egen reflektion skapa större medvetenhet om hur vi kan samtala om det meningsfulla i livet. Kursen vill också ge insikter i hur vi kan hjälpa våra brukare och vårdtagare att våga öppna upp för existentiella samtal, och hur vi kan stödja personal och kollegor att bli goda lyssnare till dessa livsviktiga samtal. 

Läs mer

Att stödja kommunikation visuellt i samtal med barn

25 november: Utbildningen vänder sig till dig som möter barn och unga med kommunikationssvårigheter. Utbildningen utgår från teori om kommunikationsutveckling och beskrivning av olika typer av kommunikativ sårbarhet. Huvuddelen av dagen kommer att innehålla praktiska övningar i att använda visuellt stöd och att tillverka eget stödjande material som kan användas i den egna verksamheten.

Läs mer

Aktuella konferenser

Suicid – vad är det som händer och vad kan du göra?

10 september bjuder GR tillsammans med "Kommun och sjukvård – Samverkan i Göteborgsområdet" in till konferens om suicid. Konferensen riktar sig till dig som arbetar inom kommun och sjukvård. Syftet är att du ska få mer kunskap om psykisk ohälsa, lära dig att fråga efter suicidtankar och att få rutiner för hur du hanterar personer som är suicidnära.

Läs mer

Nationell valideringskonferens 13-14 oktober: Att praktiskt arbeta med validering

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med att genomföra validering, som utvecklar metoder för validering eller som arbetar med vägledning mot validering. Syftet med konferensen är att vi ska utbyta erfarenheter av operativt genomförande av validering. Det blir inspirerande presentationer med goda exempel, samt rundabordssamtal.

Läs mer

Barns och ungas relationer till betydelsefulla vuxna

22 oktober: Under denna förmiddag presenterar Nätverket för barn-och familjeforskning i Göteborg aktuell forskning om barns och ungas relationer till betydelsefulla vuxna. Konferensen riktar sig till dig som arbetar med barn och familjer och som vill hålla dig uppdaterad med den senaste forskningen inom området.

Läs mer

Ett gott liv trots demenssjukdom – från diagnos till livets slut

12 november: Demenssjukdom är ett obotligt, fortskridande sjukdomstillstånd och därför är det viktigt att både de som har sjukdomen och deras anhöriga får uppleva bästa möjliga livskvalitet. Genom ökad kunskap och rätt verktyg hos all personal kan vi lyckas uppnå detta.

Läs mer

Konferenser

Grundutbildning för registratorer

Start 23 november: Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskaperna för dig som är registrator. Utbildningen genomförs under fem dagar perioden november 2021 till mars 2022. Under dagarna varvas föreläsningar med övningar och gruppuppgifter. Du som deltar vid alla utbildningstillfällen och i grupparbete får GR:s diplom för ”kvalitetssäkrad” registrator.

Läs mer

Att leda digitala möten – förhållningssätt och verktyg

Start 13 september: Målet med utbildningen är att stärka dig i rollen som mötesledare för digitala möten genom att du får lära dig om hur du skapar framgångsrika möten och processer, värderingar och tekniker för att leda digitala möten, hur du planerar och leder ett digitalt möte, verktyg att använda i det digitala mötet samt teknik och arbetsmiljö för proffsiga digitala möten.

Läs mer

Seminarieserie om nära vård: Sex olika teman

Under hösten 2021 fortsätter vi att arrangera digitala seminarier på temat nära vård. På det första, den 14 september, är du välkommen att lyssna till Klara Palmberg Broryd, som ska prata om komplexiteten i att driva omställningen till nära vård. Senare blir det även seminarier med teman som bland annat barn och unga, personcentrering samt hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Läs mer

Utvecklande ledarskap (UL)

Start 6 eller 27 oktober: Vi erbjuder flera omgångar av Utvecklande ledarskap under hösten. Kursen består av fyra dagar och syftet är att med stöd av ledarskapsmodellen samt en inventering av dina aktuella ledarbeteenden, ge verktyg till reflektion, analys och utveckling av dina dagliga ledarhandlingar. Det innebär att du som deltagare i förväg fyller i ett bedömningsformulär i självskattning.

Start 6 oktober

Start 27 oktober

Vill du utveckla din interkulturella kompetens?

29 oktober: Förmågan att kunna samarbeta över kulturgränser och skapa förståelse mellan människor med vitt skilda bakgrunder är idag en nyckelkompetens för medarbetare och ledare. GR erbjuder utbildningen Interkulturell kompetens. Kursdagen bygger på modellen ”Sex steg för interkulturell kompetens”. Metoden är interaktiv och kortare föreläsningar varvas med övningar, gruppdiskussioner och filmklipp. Titta gärna på filmen för att få en inblick i utbildningen.

Läs mer

Samtal med barn och unga: För socialsekreterare

Start 11 oktober: Processorienterad utbildning i att samtala med barn och ungdomar i socialtjänsten. Utbildningen riktar sig främst till socialsekreterare som träffar barn och unga för att utreda och följa upp deras behov av stöd eller skydd, men kan även vara relevant för andra som träffar barn och unga som lever i utsatta omsorgssituationer.

Läs mer

Samtal med barn och unga: Vårdnadskonflikter och samarbetssvårigheter

13 oktober: Att samtala med barn och unga i samband med vårdnadskonflikter och samarbetssvårigeter. Utbildningen riktar sig främst till familjerättssekreterare som möter barn och unga i samband med snabbupplysningar, vårdnadsutredningar och samarbetssamtal.

Läs mer

Motiverande samtal (MI): Tre olika utbildningar

Grundkurs, tre dagar:
Kursen vänder sig till dig som i din yrkesroll på olika sätt har förändringsinriktade samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare. Inga förkunskaper krävs om MI.
Välj mellan två omgångar: Start 5 oktober eller Start 11 november.

Fördjupningsdag:
Fördjupningsdag för dig som tidigare gått en grundutbildning i MI och har behov av att fördjupa dina kunskaper samt få stöd i de utmaningar och svårigheter som uppstår i det praktiska arbetet.
Välj mellan två omgångar: Start 12 oktober eller Start 10 december.

MI-baserad coaching i rollen som arbetsledare/metodstödjare, start 6 oktober:
Fyra dagar för dig som arbetar som arbetsledare eller metodstödjare. Läs mer

Grundkurs i LSS och dess praktiska tillämpning

23 november: Utbildningen är en grundkurs i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och tar upp själva lagstiftningen och dess praktiska tillämpning. Den riktar sig dels till dig som nyligen börjat arbeta med att handlägga frågor som rör LSS, men också för dig som är i behov av en genomgång för att hålla dig uppdaterad i ämnet.

Läs mer

Processa om vårdnadsöverflyttning

11 november: Kursen riktar sig till chefer och arbetsledare inom familjehem som vägleder socialsekreterare i ärenden där barnet kan behöva ny vårdnadshavare. Kursen fokuserar på lagstiftning och rättspraxis med en genomgång av grunderna för att kunna ansöka om överflytt av vårdnaden.

Läs mer

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

18 november: Utbildningsdagen riktar sig till enhetschefer, socialsekreterare och handläggare inom socialtjänsten. Kursen utgår i huvudsak från socialnämndens ansvar enligt SoL för personer med en missbruks- och beroendeproblematik, LVM-lagstiftningen och SOSFS 2014:5.

Läs mer

Socialrätt för socialsekreterare utan socionomexamen

16 november: En tredagarskurs i socialrätt för dig som arbetar som socialsekreterare men inte har socionomexamen. Det blir en grundläggande introduktion till socialrätt, med fokus på tillämpning och användbarhet i praktiken.

Läs mer

homepagefacebooklinkedin

Våra aktuella kurser och konferenser

September

14 september
Seminarieserie Nära vård: Att leda och driva utveckling i komplexitet

21 september
Att leda digital transformation inom vård och omsorg – hur du kan utveckla ditt ledarskap för att leda kontinuerlig digital transformation

28 september
Vad säger forskningen om kommunala arbetsmarknadsinsatser?

29 september
Verktyg och metoder för mötes- och processledare

29 september
Seminarieserie Nära vård: Stärkt rätt till personlig assistans

30 september
UGL – Utveckling, Grupp, Ledare Vidareutveckling

Oktober

4 oktober
Individual Placement and Support (IPS)

4 oktober
Supported Employment Grundutbildning

5 oktober
Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

5 oktober
Projektledarutbildning. Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet

6 oktober

Existentiella frågor och samtal

6 oktober
UL – Utvecklande Ledarskap

11 oktober
Samtal med barn och unga – Processorienterad utbildning i genomförande av att samtala med barn och ungdomar i socialtjänsten

11 oktober
UGL – Utveckling, Grupp, Ledare

12 oktober
Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

12 oktober
Motiverande samtal (MI) Fördjupning

12 oktober
Seminarieserie Nära vård: Nära vård för barn och unga

13 oktober
Samtal med barn och unga – Att samtala med barn och unga i samband med vårdnadskonflikter och samarbetssvårigheter

13 oktober
Nationell Valideringskonferens – Deltar på Radisson Blu Scandinavia

13 oktober
Nationell Valideringskonferens – Deltar via länk

20 oktober
Bostadshyra. Praktisk information om hantering av hyresförhållanden och uppsägningar m.m.

25 oktober
UGL -Utveckling, Grupp, Ledare

25 oktober
Verktyg och metoder för mötes- och processledare

26 oktober
Seminarieserie Nära vård: Hälsofrämjande och förebyggande arbete

27 oktober
UL – Utvecklande Ledarskap

29 oktober
Interkulturell kompetens

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy

AvregistreraWebbversion