Kommunförbundets nyhetsbrev. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Vår digitala omställning

Kommunförbundet har gjort en rejäl digital omställning till följd av vårens Coronapandemi. För att möta kommunernas behov har flera kurser och nätverksträffar anordnats på distans.

För enheten AV-Media har verksamheten också anpassats utifrån de behov som skolorna signalerat:

  • Ökning av konton i Mediekatalogen, antalet elevkonton dubblerades på några veckor under mars-april.
  • Hemsidan har fått en ökad roll, vi har tagit fram en välbesökt webbsida med tips om distansundervisning och byggt vidare på sidan med filmtips utifrån skolämnen, kalenderhändelser och aktuellt i samhället.
  • Påbörjat digitalisering av innehållet i våra mest populära kurser.
  • Digitala nätverksträffar har hållits med IKT-pedagoger lokalt i länet och riks, en viktigt pusselbit för utbyte av erfarenheter mellan kommuner.
  • Utlåningen av robotar och annan digital utrustning har varit fortsatt hög.
En populär nyhet i utlåningen är mikroskopäggen.
En populär nyhet i utlåningen är mikroskopäggen.

Fortsatt samverkan leder till arbete

ESF har beviljat projektet Fortsatt samverkan leder till arbete17,2 miljoner kronor. Projektet är en förlängning av Samverkan leder till arbete, SLA, och syftar till att personer som står långt från arbetsmarknaden på sikt ska börja arbeta eller utbilda sig. Projektet syftar också till att skapa en strategisk samverkan mellan projektets aktörer. I projektet ingår ett fördjupat samarbete med länets företag för att öka möjligheterna till exempelvis praktik. Projektet startar 16 augusti 2020 och pågår fram till 31 december 2022.

Tillgängliga kommunwebbar?

Från 23 september 2020 omfattas alla offentliga webbplatser av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Genom att följa en särskild europeisk standard, som i sin tur bygger på WCAG 2.1, kan webbplatser leva upp till kraven. Mobila applikationer blir nästa steg och omfattas av kraven från den 23 juni 2021.

Lagen innehåller även bestämmelser om att offentliga aktörer ska tillhandahålla en så kallad tillgänglighetsredogörelse, som bland annat ska beskriva hur den aktuella webbplatsen eller applikationen lever upp till kraven.

Mer information om webbdirektivet:

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

Webbriktlinjer.se


Utvecklande ledarskap - UL

Med start i höst erbjuder vi chefer och ledare i länets kommuner utbildning i Utvecklande Ledarskap, UL. Detta är försvarsmaktens ledarskapsmodell och bygger på många års svensk och interantionell forskning. 


Kurser och konferenser

Vi arrangerar möten, kurser och konferenser i länet inom en rad olika områden. Här är några exempel på vad som är på gång i höst:

  • Effektiva möten och arbetsvanor, 7 oktober
  • Ekonomi för icke-ekonomer, 15 oktober 
  • LVU, 1-2 december 

Länets lärare erbjuds platser i ”Skriva sig till lärande”

De elever som till hösten börjar åk 1 förväntas under åk 3 kunna genomföra sina nationella prov på en digital enhet. Ett sätt att förbereda skolan och arbeta strukturerat med digitala verktyg tillsammans med elever är att arbeta enligt modellen STL, Skriva sig till lärande. Under kommande läsår erbjuder AV-Media kostnadsfria platser till varje kommun för att utbilda lärare i STL-modellen.  

Vid de senaste mötena med länets två IKT-relaterade nätverk presenterade lärare från Färjestaden sina erfarenheter kring en variant av STL som heter ASL, Att skriva sig till läsande. Skillnaden mellan metoderna är att ASL har fokus på läs- och skrivinlärning och STL är en modell för inlärning mer generellt.


MSO anpassar projekten

Även Miljösamverkan Sydosts verksamhet har fått anpassa sig till rådande läge. Alla arbetsgruppsmöten sker digitalt och utbildningar och temadagar visas i digital form.

Årets projekt är "Spara vatten", "Användning av avfall i anläggningsändamål" samt "Legionella i bostäder". De två förstnämnda av projektplanerna har ändrats så att de kan genomföras på distans i år. Legionella-projektet förlängs till våren 2021 för att genomföra en övning fysiskt på plats. För årets tillsynsprojekt inom livsmedel med fokus på campylobakter och EHEC, kommer tillsyn att genomföras under hösten.

Projekten för 2021 har också utsetts, dessa är: ”Klimatanpassning i tillsynen”, ”Riktlinjer gällande oljeavskiljare”, ”Uppföljning av tidigare projekt PFAS-användningen hos räddningstjänsten” samt livsmedelsprojektet ”Samsynsprojekt inom kontrollområde spårbarhet”.

För aktuell information om projekten se www.miljosamverkansydost.se


Kommunförbundet Kalmar län
0480-45 67 00
info@kfkl.se
www.kfkl.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.