Skattenyheter 20 sept - 30 dec 2019


En särskild nyhet inför 2020 som förtjänar stor uppmärksamhet

Den 28 november beslutade riksdagen att det lägst tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag blir 25 000 kronor från och med den 1 januari 2020. Läs mer här


Innehållsförteckning

Finansdepartementet

- Förslag om höjt tak för uppskov vid bostadsförsäljningar

- Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien

- Skatt på plastbärkassar

- Utredning om företrädaransvar

- Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg

- Förslag om att även utländska handlare ska betala kemikalieskatt

- Skatt på avfallsförbränning

- Sänkt skatt på drivmedel

- Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

- Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

- Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning

- Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

- Investeraravdraget behöver ändras om inte EU-kommissionen förlänger godkännandet av avdraget

- Förslag om ingångsavdrag

Skatteverket

- Ändrade skatter vid årsskiftet

- Skatteverket öppnar ny tjänst för utländsk e-legitimation

- Nytt avdragslexikon för enskild näringsverksamhet

- Nya taxeringsvärden för 356 000 lantbruksfastigheter

Skatterättsnämnden och Högsta Förvaltningsdomstolen

Korta referat över domar sedan den 20 sept. Ej uttömmande rättsfallsförteckning under perioden.


Finansdepartementet


Förslag om höjt tak för uppskov vid bostadsförsäljningar

Det nuvarande taket för uppskov vid försäljning av bostäder är 1,45 miljoner kronor. Det taket är tillfälligt slopat till och med den 30 juni nästa år. När slopandet löper ut vill regeringen höja taket till 3 miljoner kronor permanent.

Förslaget aviserades i höstbudgeten, som är en del av samarbetet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Det föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och gälla försäljningar som sker efter den 30 juni 2020.

Läs mer här


Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien 

Ändringsprotokollet innebär främst ändrade bestämmelser om uttag av källskatt på betalningar avseende utdelning, ränta och royalty. De begränsande nivåerna för uttag av sådan skatt sänks eller i vissa fall införs.

I övrigt införs särskilda bestämmelser om beskattning av delägarbeskattade subjekt. Bestämmelserna om dubbelt hemvist för bolag ändras och avtalets artikel om informationsutbyte uppdateras.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Propositionen har antagits av riksdagen, se här och här


Skatt på plastbärkassar

Förslaget innebär att plastbärkassar som typiskt sett erbjuds konsumenter i handeln för att packa och bära varor beskattas med 3 kronor per bärkasse. För plastbärkassar som är tunnare än 15 mikrometer och har en volym på maximalt 7 liter föreslås skatten vara 30 öre per bärkasse.

Skatten tillämpas från och med den 1 maj 2020.

Riksdagen har antagit förslaget. Läs mer här och här


Utredning om det skatterättsliga företrädaransvaret

Regeringen har beslutat om utredningsdirektiv för en utredning som ska se över reglerna om det så kallade företrädaransvaret.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 oktober 2020.

I kommittédirektivet står följande: 

Syftet med utredningen är att ta fram ett beslutsunderlag för eventuella regeländringar och andra åtgärder på området.

Utredaren ska bl.a.

  • överväga om det finns behov av att ändra reglerna om det skatterättsliga företrädaransvaret och om anstånd som är till fördel för det allmänna, och

  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredaren ska överväga om det finns behov av förändringar i reglerna om det skatterättsliga företrädaransvaret och om anstånd som är till fördel för det allmänna.

Övervägandena ska göras med beaktande av grundläggande krav på rättssäkerhet och förutsebarhet, och hänsyn ska tas till vikten av att villkoren för att starta, driva och utveckla företag enligt affärsmässiga principer är så goda som möjligt. En central del i detta består i att säkerställa att systemet inte bidrar till att företag som på sikt kan antas ha överlevnadsmöjligheter avvecklas på grund av risken att företrädaren annars blir betalningsskyldig.

Samtidigt ska utredaren se till att reglerna fortfarande har stor betydelse för upprätthållandet av en sund konkurrens på lika villkor i näringslivet och att reglernas preventiva effekt bevaras. Systemet får inte heller medföra att juridiska personers skatteskulder riskerar att öka kraftigt.

Vår kommentar: Detta blir spännande! Det blir mycket intressant att se om de kan formulera en lagstiftning som blir en vettig balans mellan dessa två intressen. Det är nog inte första gången man försöker finna den balansen, men inte lyckats vidare bra.

Fakta om det skatterättsliga företrädaransvaret

Om en företrädare uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift som ett bolag är skyldigt att betala, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten eller avgiften. Om det finns särskilda skäl, får företrädaren helt eller delvis befrias från betalningsskyldigheten. Detta regleras genom det så kallade skatterättsliga företrädaransvaret. Företrädaransvaret är viktigt bland annat för att upprätthålla sund konkurrens på lika villkor i näringslivet och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Läs mer här


Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg

I propositionen föreslås att trängselskatt ska tas ut för resor genom Marieholmstunneln i Göteborg.

Förslaget innebär att det tillkommer två nya ringar för betalstationsplacering på kartan i bilaga 2 till lagen om trängselskatt.

Riksdagen har antagit förslaget. Läs mer här och här


Förslag om att även utländska handlare ska betala kemikalieskatt

I promemorian föreslås vissa åtgärder för att beskatta sådan försäljning direkt från en utländsk säljare till en svensk konsument som i dag är undantagen beskattning enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Undantaget för vissa försäljningar direkt från en utländsk säljare till en svensk konsument begränsas för försäljningar inom EU så att det inte längre omfattar säljare vars årliga försäljning överstiger ett tröskelvärde om 100 000 kr. Det införs även en regel om att det alltid är säljaren som är skattskyldig i dessa situationer. I de fall då säljarna inte själva blir skattskyldiga men försäljningen förmedlas av en annan aktör blir förmedlaren skattskyldig om det årliga värdet av förmedlingarna överstiger tröskelvärdet.

De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 oktober 2020.

Vår kommentar: Det ska bli intressant att se den skatterättsliga motiveringen till lagändringen och även hur kemikalieskatten i framtiden kommer att utvecklas och möjligen betynga konsumenterna ytterligare med ökad skattebörda.

Läs mer här


Skatt på avfallsförbränning

Förslaget innebär att en avfallsförbränningsskatt införs med en skattenivå som kommer att trappas upp stegvis, från 75 kr per ton avfall 2020, till 100 kr per ton avfall 2021 och till 125 kr per ton avfall 2022.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2020. Riksdagen har antagit lagen. Läs mer här och här


Sänkt skatt på drivmedel

Skatten på drivmedel sänks från 1 januari 2020.

Riksdagen antog förslaget. Läs mer här och här


Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige höjs från 230 000 kronor till 450 000 kronor per månad.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2020 och tillämpas på ersättning som utges efter den 31 mars 2020.

Vår kommentar: Om detta blir lagstiftning är det en intressant nyhet för vissa kategorier av företag.

Läs mer här


Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer, vilket kan ske när protokollet har godkänts av parlamenten i båda länderna.

Propositionen har bifallits i riksdagen. Läs mer här och här


Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning

Riksdagen har bifallit propositionen. Läs mer här och här


Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar

Propositionen har bifallits av riksdagen. Läs mer här

Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Propositionen har bifallits av riksdagen. Läs mer här och här


Investeraravdraget behöver ändras om inte EU-kommissionen förlänger godkännandet av avdraget

EU-kommissionen har ännu inte fattat något beslut om godkännandet av investeraravdraget kan förlängas efter den 31 december 2019. Förlängs inte godkännandet finns det risk för att investeraravdraget från och med nästa år inte är förenligt med EU:s regler om statligt stöd. Finansdepartementet föreslår därför att reglerna om investeraravdrag ändras så att kommissionens godkännande inte krävs. Ändringarna är inte nödvändiga om kommissionen förlänger godkännandet.

Vad är investeraravdraget?

Investeraravdraget innebär att fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek i vissa fall kan göra avdrag för en del av kostnaden. Avdraget infördes för att stimulera tillgången till kapital för mindre företag. Investeraravdraget är ett statligt stöd som har godkänts av EU-kommissionen fram till och med den 31 december 2019. Regeringen har anmält stödet för fortsatt godkännande från och med den 1 januari 2020 men kommissionen har ännu inte fattat något beslut med anledning av anmälan.

Läs mer här


Förslag om ingångsavdrag

Regeringen vill införa ett ingångsavdrag från 1 juli 2020. Ingångsavdraget är en nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Läs mer här


Skatteverket


Ändrade skatter vid årsskiftet

Här har Skatteverket en lista över vilka skatter som träder i kraft den 1 januari 2020. 

Läs här


Skatteverket öppnar tjänst för utländsk e-legitimation

Nu öppnas möjligheten att använda en utländsk e-legitimation i en av Skatteverkets tjänster. Det är tjänsten för rot- och rutavdrag, där utländska utförare nu kan legitimera sig och skriva under med en utländsk e-legitimation.

Läs här


Nytt avdragslexikon för enskild näringsverksamhet

Skatteverket har ett nytt avdragslexikon för enskild firma. Läs här


Nya taxeringsvärden för 356 000 lantbruksfastigheter

Läs här


Missa inte Skatteverkets ställningstaganden om du vill fördjupa dig i skatterättsliga frågor. Läs här vad som har hänt de senaste månaderna. Ett tips är också att läsa Skatteverkets rättsfallskommentarer, läs här


Skatterättsnämnden


Avyttring av aktier; andelsbyte

Fråga om aktier i ett belgiskt bolag ska anses avyttrade i och med att bolaget konverteras till ett nederländskt bolag. Också fråga om omkostnadsbelopp och sparat utdelningsutrymme påverkas av bolagets konvertering samt om reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten är tillämpliga vid en efterföljande omvänd fusion.

Läs rättsfallet här


Skattesats

När extra bärare anlitas i samband med kisttransport av avliden utgör hela transporten en sammansatt tjänst som omfattas av den reducerade skattesatsen för personbefordran.

Läs rättsfallet här


Underprisöverlåtelse

Fråga om underprisöverlåtelse av handelsbolagsandelar som är lagertillgångar uppfyller villkoren i 23 kap. 16 och 17 §§ inkomstskattelagen.

Läs rättsfallet här


CFC-beskattning, utdelnings- och kapitalvinstbeskattning, EU-rätt

Fråga om en skattskyldig som äger andelar i en luxemburgsk alternativ investeringsfond ska CFC-beskattas. Vidare fråga om utdelningar och kapitalvinster från fondbolaget ska tas upp reducerat till fem sjättedelar.

Läs rättsfallet här


Skatteplikt

Tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser har ansetts utgöra sammansatta tjänster som är undantagna från skatteplikt.

Läs rättsfallet här


Avfallsskatt

Fråga om rätt till avdrag. Läs rättsfallet här


Sjukvård

Tillhandahållandet av läkare till vårdcentral har ansetts utgöra skattepliktigt tillhandahållande av arbetskraft.

Läs rättsfallet här


Gåva av aktier till stiftelse, skatteflykt

Fråga om gåva av aktier till en stiftelse föranleder utdelningsbeskattning av givaren med tillämpning av verklig innebörd eller skatteflyktslagen.

Läs rättsfallet här


Skatteplikt

Kredit- och försäkringsgivares förvärv av tjänster från utländskt bolag avseende tekniskt system för elektronisk hantering av ansökningar, omfattas inte av undantag från skatteplikt för förmedling.

Läs rättsfallet här


Sjukvård

Förvärv av tjänster från en polsk tandläkares enskilda firma omfattas inte av undantag från skatteplikt.

Läs rättsfallet här


Fördelning av resultat i kommanditbolag

Fråga om fördelning av skattskyldigheten av ett kommanditbolags resultat mellan köpare och säljare och om bedömningen ska påverkas av att säljaren innan försäljningen överlåtit tillgångar i kommanditbolaget till ett närstående bolag och gjort uttag ur kommanditbolaget motsvarande det egna kapitalet.

Motivering till Skatterättsnämndens beslut: 

Av IL framgår inte hur skattskyldigheten för ett handelsbolags inkomst ska fördelas när andelarna har överlåtits under beskattningsåret. Utgångspunkten är att skattskyldigheten avseende hela beskattningsåret övertas av förvärvaren (se t.ex. RÅ 1995 ref. 33 och prop. 2009/10:36 s. 43).

I HFD 2018 ref. 36 frångicks ett avtal mellan säljare och köpare av ett kommanditbolag om att resultatet i bolaget skulle tillfalla köparen eftersom fördelningen av resultatet framstod som orimlig och uteslutande betingad av skatteskäl. Omständigheterna var följande. Säljaren hade före överlåtelsen, som gjordes i mitten av december räkenskapsåret, tagit ut hela kommanditbolagets resultat. Resultatet hade upparbetats av det säljande bolagets enda anställda. Köparen kunde kvitta hela resultatet mot underskott. Verksamheten ingick inte heller i köpet utan säljaren fortsatte att bedriva verksamheten i ett annat bolag.

I detta fall är förhållandena annorlunda. Det är bland annat fråga om överlåtelse av en fastighetsförvaltande verksamhet som ska fortsätta att bedrivas av köparen. Det saknas enligt Skatterättsnämndens mening skäl att frångå principen att det är ägarna vid beskattningsårets utgång som ska beskattas för handelsbolagets resultat. Att köparen kan utnyttja tidigare uppkomna underskott för att till en mindre del kvitta mot kommanditbolagets resultat samt att säljaren på grund av bestämmelserna om beskattning av delägare i handelsbolag och näringsbetingade andelar inte kommer att beskattas för andelsavyttringen eller uttaget förändrar inte bedömningen (jfr RÅ 1995 ref. 33).

Läs rättsfallet här


Avfallskatt

Avfallsskatt – Fråga om mesa, bränd respektive släckt kalk omfattas av begreppen kalkstoft eller kalksten. Även fråga om viss användning av kalkrestprodukter utgör deponering eller förvaring.

Läs rättsfallet här

Personalvårdsförmån, friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag som ersättning för kostnader för kurs i hästkörning har inte ansetts utgöra en skattefri personalvårdsförmån.

Läs rättsfallet här

Friskvårdsbidrag som ersättning för kostnader för fält- och westernskytte har inte ansetts utgöra en skattefri personalvårdsförmån.

Läs rättsfallet här


Väsentlig anknytning

En svensk medborgare som är utflyttad från Sverige sedan 2016 avser att köpa en fritidsfastighet i Sverige. Fastighetens höga standard har inte ansetts påverka bedömningen av om han får väsentlig anknytning hit.

Läs rättsfallet här

Fråga om en från Sverige utflyttad person har väsentlig anknytning hit på grund av innehav av aktier i svenska bolag och på grund av sin roll som företagsledare i bolagen.

Läs rättsfallet här

Makar har inte ansetts få väsentlig anknytning till Sverige på grund av att de innan flytten till Portugal köpt en bostadsrättslägenhet som fritidsbostad. Bedömningen har inte förändrats av att två vuxna döttrar eventuellt bosätter sig i lägenheten eller att visst bohag flyttats dit från permanentbostaden.

Läs rättsfallet här


Aktiegåva, förmånsbeskattning

Gåvor i form av aktier till två personer som är verksamma i aktiebolaget från kusiner och en syster har mot bakgrund av omständigheterna bedömts som skattefria förvärv.

Läs rättsfallet här


Självständigt bedriven näringsverksamhet

Fråga om kravet på självständighet är uppfyllt i en s.k. ”paraplyorganisation”.

Läs rättsfallet här


Näringsbetingade andelar

Ett liechtensteinskt anstalt, strukturerat som ett bolag, har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar.

Läs rättsfallet här


Vill du läsa fler av Skatterättsnämndens förhandsbesked finns de här


Högsta Förvaltningsdomstolen


HFD 2019 ref. 40 Ovillkorade aktieägartillskott och beloppsspärren

Ovillkorade aktieägartillskott som har lämnats till ett underskottsföretag får inte räknas med i utgiften för förvärvet av det bestämmande inflytandet vid tillämpning av beloppsspärren. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Läs rättsfallet här


HFD 2019 ref. 47 Bostadsrätter - lagertillgångar

Bostadsrätter som avyttrats av ett bolag har ansetts utgöra lagertillgångar.

Läs rättsfallet här


HFD 2019 ref. 46 - Likartad verksamhet till hotellrörelse

Fråga om upplåtelse av möblerade lägenheter utgör skattepliktig rumsuthyrning i en verksamhet som liknar hotellrörelse. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Läs rättsfallet här


HFD 2019 ref. 45 Bank- och finansieringstjänster

Tillhandahållande av en tjänst som innehåller flera delar, bl.a. ett system för kassahantering, har ansetts utgöra ett enda tillhandahållande som inte omfattas av undantaget från skatteplikt för bank- och finansieringstjänster. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Läs rättsfallet här


HFD 2019 ref. 44 Förevisning av naturområden

En forsränningstur har inte ansetts vara en sådan tjänst avseende förevisning av naturområden m.m. som omfattas av reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Läs rättsfallet här


HFD 2019 ref. 38 Överskjutande ingående mervärdesskatt

En företrädare för en juridisk person har ansetts kunna bli betalningsskyldig för överskjutande ingående mervärdesskatt även om företrädaren inte personligen lämnat oriktiga uppgifter.

Läs rättsfallet här


HFD 2019 ref. 37 Internetbaserad tränartjänst

En internetbaserad tränartjänst har inte ansetts vara en sådan tjänst inom idrottsområdet som omfattas av reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Läs rättsfallet här


HFD 2019 ref. 33 Personalvårdsförmån av mindre värde

Ett bidrag från en arbetsgivare om 6 500 kr till friskvårdsaktiviteter utgör inte en personalvårdsförmån av mindre värde. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Läs rättsfallet här


HFD 2019 ref. 30 Kupongskatt

Det är inte förenligt med unionsrätten att ta ut kupongskatt på utdelningar som lämnas till ett utländskt livförsäkringsföretag när utdelningarna avser aktier som ingår i en pensions- eller kapitalförsäkring för vilken försäkringstagaren är skattskyldig till avkastningsskatt. Förhandsbesked om kupongskatt.

Läs rättsfallet här


HFD 2019 ref. 27 Definition skolbyggnad

Byggnader med bostäder som används för internatboende vid en folkhögskola har ansetts utgöra skolbyggnad enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen.

Läs rättsfallet här


HFD 2019 ref. 22 Femdagarskurs i redovisning

En femdagarskurs i redovisning som äger rum i ett annat EU-land än Sverige och tillhandahålls beskattningsbara personer omfattas av begreppet tillträde till evenemang i 5 kap. 11 a § mervärdesskattelagen och är därför omsatt utomlands. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Läs rättsfallet här


HFD mål nr 3978-18 Styrelsearvode

Styrelsearvodet ska beskattas som inkomst av tjänst. Läs rättsfallet här


HFD 2019 ref. 49 Näringsbetingade andelar - motsvarande svenskt aktiebolag

Ett amerikanskt s.k. DISC-bolag har inte ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Läs rättsfallet här


Är du intresserad av att läsa fler av Högsta Förvaltningsdomstolens domar inom skatt finns de här


Vi på Skattepunkten AB önskar er alla ett Gott Nytt År! 


Kontakt

Har ni frågor, tveka inte att höra av er.

Ni kan nå oss på 031-711 20 70,

vard. 8-17.00

Ni kan även skicka ett mejl genom vårt

Kontaktformulär

Vill ni registrera er som kund i ett skatteärende gör ni det här:

Kundregistrering

Adress

Korsgatan 3

411 16 Göteborg

Org. nr. 556624-4876

Hemsida: www.skattepunkten.se

Blogg om de senaste skattenyheterna och

diskussionsforum: www.skatter.se

I vårt forum kan ni utan kostnad med vissa begränsningar få svar på skattejuridiska frågor från meriterade skattejurister.