Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Skattenyheter 15 juni - 19 september 2019

Bortse från intervallet i förra utskicket

Krutröken sänker sig över Sverige. Bomberna ökar. Privatpersoner ställs i farans väg. Politiker skyller ifrån sig och undviker utlysning av krisläge. Skatterna duggar tätt, välståndet sjunker och lågkonjunkturen hägrar i horisonten.


Innehåll

Vi redogör för:

 • Nyheter från Skatteverket
 • Nyheter från Finansdepartementet
 • Ett särskilt intressant urval av rättsfall från Högsta Förvaltningsdomstolen och Skatterättsnämnden
 • Skattedebatter i Sverige senaste kvartalet

Skatteverket

Proportioneringen i beräkningen av sjukvårdsförsäkringsförmån är en intressant nyhet.

NYTT STÄLLNINGSTAGANDE - Beräkning av sjukvårdsförsäkringsförmån

Den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring som omfattar både skattepliktiga och skattefria insatser kan schablonmässigt beräknas till 60 procent av försäkringspremien.

Om du funderar på hur det räknas ut, hör av dig till Skattepunkten AB så hjälper vi dig. 

Läs här

- Nytt avdragslexikon för enskild näringsverksamhet!

Läs här

- Kostnadsersättning för bilresor till begränsat skattskyldig styrelseledamot

Läs här

- Ingångsavdrag för att fler ska komma i arbete

Regeringen vill ha nedsättning av arbetsgivaravgifterna med 2/3 för särskilda kategorier av anställda. 

Läs här och vad artiklar om ämnet på dagens arena och jpinfonet skriver om ämnet.

- "Ytterligare åtgärder i höstbudgeten för ordning och reda, konkurrensneutralitet och för att bekämpa välfärdsfusk"

Lagförslaget gäller krav på elektronisk betalning vid rut- och rotarbeten. Därutöver görs en bedömning att ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp bör införas vid beskattning av utomlands bosatta personer som tillfälligt arbetar i Sverige.

Läs här

- Grön skatteväxling - skattereduktion för boende i vissa geografiska områden

Läs här

- Mervärdesskatt på resetjänster

Läs här

- Ny guide hjälper bostadsrättsföreningar lämna kontrolluppgift

Läs här

- Skatteverket rättar felaktiga vägavgiftsbeslut

Läs här

- Kontroller av tandläkare har lett till miljonbelopp i höjd skatt

Läs här

- Den skattskyldige ska tillfrågas innan Skatteverket begär information från ett annat land

Läs här

- Kostnadsersättning för måltider i bostaden i samband med assistans

Läs här

- Skattereduktion för gåvor till välgörenhet

Läs här

- Nytt sätt att skicka in uppgifter om bostadsförsäljningar

Läs här

Sänkta sociala avgifter för 15–18-åringar

Läs här

Skatteverkets rättsliga vägledning - "Meddelanden" och "Ställningstaganden

Är ni intresserade av att läsa särskilt djupgående ämnen inom skatt som har aviserats av Skatteverket det senaste kvartalet kan ni gå in på följande länkar: 

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets ställningstaganden


Finansdepartementet

Den aviserade bankskatten har varit föremål för intensiv debatt den senaste tiden. Farhågan är att bankskatten i själva verket ska drabba bankkunderna, inte bankerna.

- (Ny version) Budgetpropositionen för 2020: Reformer för ett starkare samhälle

Skatteförändringar i budgeten:

 • Den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt avskaffas (s.k. värnskatt)
 • Skatten för personer över 65 år sänks
 • Ett krav på elektronisk betalning vid rot- och rutarbeten införs
 • En skattereduktion för boende i vissa geografiska områden bör införas
 • Medel för ytterligare skattesänkningar på jobb och företagande inom ramen för den gröna skatteväxlingen sätts av för 2021
 • Ett ekonomiskt arbetstagarbegrepp bör införas
 • Ett ingångsavdrag bör införas
 • Ett förstärkt avdrag för forskning och utveckling bör införas
 • Taket för uppskov vid bostadsförsäljningar bör höjas
 • En skatt på finanssektorn bör införas från 2022
 • Skatt på avfallsförbränning bör införas
 • Skatten på drivmedel bör sänkas
 • Skatt på plastbärkassar bör införas

Läs här

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp

En kommentar förtjänas om ekonomiskt arbetsgivarbegrepp. Regeringen skriver följande: "Regeringen vill införa ett så kallat ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av arbetstagare som tillfälligt arbetar i Sverige. Det avgörande för om arbetstagaren ska beskattas i Sverige blir därigenom vem den utför arbete för och inte vem som betalar ut lönen."

- Skatt på avfallsförbränning införs under 2020

Skatten föreslås träda ikraft 1 april 2020. 

Läs här

Vill du sätta dig in i tidningsartiklar om ämnet, läs i lidköpingsnytt, corren, unt och kuriren

- Skatt på plastbärkassar

I budgetpropositionen för 2020 aviserar regeringen att en skatt på plastbärkassar ska införas. Varje bärkasse bör enligt aviseringen beskattas med 3 kr.

Läs här

Läs en artikel i DI

- Förstärkt avdrag för forskning och utveckling i höstbudgeten

Regeringen vill ytterligare sänka arbetsgivaravgifterna för de personer som arbetar med forskning och utveckling i ett företag, det så kallade FoU-avdraget. Förslaget aviseras i den kommande höstbudgeten och föreslås träda i kraft 1 april nästa år.

Läs här

Läs mer om ämnet på scb

- Regeringen tillsätter utredning om skatt på engångsartiklar

"Utredningen får ett brett uppdrag att titta på vilka produkter som bör beskattas. Det som ska utredas är skatt på engångsartiklar som innehåller plast. Engångsartiklar av andra material ska också utredas, om materialen inte är fullständigt biologiskt nedbrytbara eller om det är särskilt befogat med hänsyn till syftet med skatten."

Läs här

Läs artiklar om ämnet i lidköpingsnytt, avfallsverige och recyclingnet

- Sänkt skatt, höjt grundskydd och nya insatser för Sveriges äldre

I budgeten föreslår regeringen sänkt skatt för personer över 65 år som har inkomster över ca 17 000 kronor per månad. För lägre inkomster är skillnaden borta sedan 2018. Förslaget berör en miljon pensionärer. Grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kronor per månad.

Läs här

Läs mer om satsningen på va, privataaffarer,di och svt

- Förslag om avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt i höstbudgeten

Regeringen avser att föreslå att den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt, den så kallade värnskatten, avskaffas den 1 januari 2020. Lagändringen ska tillämpas på inkomster som betalas ut efter den 31 december 2019.

Läs här

- Sänkt skatt på drivmedel

Koldioxidskatten på bensin sänks med 8 öre per liter och på diesel med 3 öre per liter. Energiskatten sänks med 5 öre per liter bensin och med 6,3 öre per liter diesel. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. 

Läs här

Skatten sänks med lika mycket som överindexeringen, så för en bilist blir effekten neutraliserad. Läs mer i en artikel i expressen

- Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag

Det handlar om nya regler om överföring av varor mellan EU-länder till s.k. avropslager, dvs. lager som i förväg kända köpare kan plocka varor från vid behov (engelska: call-off stock). Det handlar också om skärpta krav för säljarens undantag från skatteplikt vid leveranser av varor till andra EU-länder och om gränsöverskridande kedjetransaktioner.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Läs här

Fördjupa dig genom att läsa ett remissvar från svenskt näringsliv

- Skatteregler för tjänstepensionsföretag

Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 december 2019.

Läs här

- Statsbidrag till landstingen för moms på bemanningstjänster

Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen har fastslagit att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal inte är undantagen från skatteplikt för mervärdesskatt. Enligt Skatteverket betyder detta att både privata och allmänna vårdmottagningar ska betala moms när de hyr in personal. 

I budgeten för 2020 föreslår regeringen därför ett tillfälligt statsbidrag på 210 miljoner kronor per år under en treårsperiod. Satsningen möjliggör för landstingen att underlätta för privata vårdgivare att anpassa sig till det nya rättsläget.

Läs här

- Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU

I propositionen föreslås en ny lag om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 november 2019.

Läs här

- Protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz

Den 19 juni 2019 undertecknade Sverige och Schweiz ett protokoll om ändring i skatteavtalet mellan länderna. För att protokollet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.

Läs här

- Bankskatt

Regeringen avser att införa en sådan skatt på 5 miljarder kronor 2022 och finansiera tillskottet till försvaret 2022 med skatten. Exakt utformning av hur bankskatten ska se ut återkommer Regeringen till.

Läs här


Högsta förvaltningsdomstolen

HFD, mål nr 6561-18, skatteplikt för friskvårdsbidrag

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer att ett friskvårdsbidrag om 6 500 kr inte är en skattefri personalvårdsförmån. Förmånen anses inte vara ”av mindre värde” och är skattepliktig i sin helhet. Detta gäller oavsett att de aktiviteter som bidraget bekostar i sig kan anses utgöra enklare slag av motion och annan friskvård.

Läs domen här

Läs Skatteverkets rättsfallskommentar här

HFD 2019:16 Fråga om hur det ska bestämmas vad som är skälig ersättning för kostnader i ärende eller mål om skatt

Läs domen här

HFD 2019 ref. 36 Fråga om ett företag har fått fast driftställe i Sverige enligt skatteavtalet mellan Sverige och Polen genom att tiden för byggnadsverksamhet här har överstigit tolv månader. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Läs domen här


Skatterättsnämnden

- DIARIENUMMER 1-19/D Differentierad utdelning 

Differentierad utdelning i samband med att en delägare avvecklar sitt ägande har inte ansetts föranleda annan beskattning av honom än vad som följer av 57 kap. IL. Detta då aktierna har lika rätt till utdelning och utdelningen inte differentierats på grund av olika delägares arbetsinsatser.

Läs förhandsbeskedet här

- DIARIENUMMER38-18/I Sjukvård 

Vårdtjänst som sökande tillhandahåller patienter i egen regi sedan patienten remitterats av sin vårdcentral, har ansetts utgöra från skatteplikt undantagen sjukvård.

Läs förhandsbeskedet här

- DIARIENUMMER83-18/D Privatbostadsföretag

Bedömningen av om en förenings verksamhet till klart övervägande del består i att åt sina medlemmar tillhandahålla bostäder bör som huvudregel utgå från bostadslägenheternas andel av taxeringsvärdet för byggnaden/byggnaderna på fastigheten.

Läs förhandsbeskedet här


Skattedebatter i Sverige


Spretig budget försöker blidka alla

Artikel från Skattebetalarna om den nya budget- propositionen som utkom den 18 september.

Läs här

Regeringen straffar husbilsägare och hantverkare

Artikel från Skattebetalarna om den nya husbilsskatten. 

Läs här

Bankskatten är ett resultat av (S) desperation

Läs Skattebetalarnas artikel om bankskatten. Bankskatten har varit mycket omdebatterad i samhället den senaste tiden och det finns en uppsjö av artiklar inom ämnet.

Läs här


Varningen: Skattehöjarmyten bäddar för välfärdschock

Läs artikeln på Fplus om skattehöjningar. 

Läs här

Miljöskatterna sågas: Förstör för företagen och hjälper inte miljön

Läs artikeln om miljöskatter på Fplus. 

Läs här

Nya skattechocken – så dyra blir Sveriges vanligaste bilar

Läs artikeln om bilar och skatter på Fplus. 

Läs här


För att bibehålla samma välstånd år 2026 har finansministern uttalat att vi har ett finansieringsgap om 90 miljarder. Sociala medier går varma med kommentarer kring alla nya skatter regeringen inför. Lagstiftningstakten inom skatt är hög, området är dynamiskt. Kommuner går på knä, på grund av statsmaktens tidigare krav på flyktingmottagande. Regeringen ställer nu krav på medborgarna genom allehanda nya skatter, många av dem benämnda som "miljöskatter". 

Följ våra nyhetsbrev för den spännande fortsättningen!


Kontakt

Har ni frågor, tveka inte att höra av er.

Ni kan nå oss på 031-711 20 70,

vard. 8-17.00

Ni kan även skicka ett mejl genom vårt

Kontaktformulär

Vill ni registrera er som kund i ett skatteärende gör ni det här:

Kundregistrering

Adress

Korsgatan 3

411 16 Göteborg

Org. nr. 556624-4876

Hemsida: www.skattepunkten.se

Blogg om de senaste skattenyheterna och

diskussionsforum: www.skatter.se

I vårt forum kan ni utan kostnad med vissa begränsningar få svar på skattejuridiska frågor från meriterade skattejurister.


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.